استار اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

«مــن فرار نمیکنم» تیتر اصلی این نشریه بازتاب حرفهای مائوریتسیو پوچتینو، سرمربی آرژانتینی تاتنهام اســت کــه نتایــج ضعیف ایــن تیم، موقعیــت او را لــرزان و اخراجــش را محتمــل کردهانــد. پوچتینــو در مصاحبــهاش بــا اســتار اســپورت متذکر شده که نه تنها نمیرود بلکه میخواهــد حداقل 5 ســال دیگر در تاتنهام بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.