حمید استیلی سرمربی تیم ملی امید شد

Iran Newspaper - - News -

فرهــاد مجیدی پنجشــنبه گذشــته از ســرمربیگر­ی تیم ملــی امیــد کنارهگیری کــرد و عنوان شــد کــه جایگزین او شــنبه (دیــروز) مشــخص خواهد شــد. ایــن اتفاق به صــورت رســمی تــا ســاعات پایانــی ارســال روزنامه بــه چاپخانــه نیفتاد امــا اخبــار تاییــد نشــده حکایــت از جایگزینــی حمیــد اســتیلی بــه جای مجیدی داشــت. ایسنا در خبری مدعی شد پس از برگزاری جلسهای در فدراســیون فوتبال، اســتیلی ســرمربی تیم ملی فوتبال امید شده است. این در حالی اســت که اســتیلی از یک ســال و نیم قبل تاکنــون به عنوان مدیــر تیم ملی امیــد فعالیت میکند. گفتنی اســت، اختالفات مجیدی و اســتیلی یکی از عوامل کنار رفتن بازیکن ســابق آبیها از مربیگری این تیم بود. تیم ملی فوتبال امید ایران، دی ماه مسابقات انتخابی المپیک 2020 توکیو را پیش رو دارد و باید در مرحله گروهی به مصاف ازبکستان، کره جنوبی و چین برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.