انتظار فیفا برای فروش 4600 بلیت دیگر به زنان

Iran Newspaper - - News -

«بلیــت جایــگاه زنان در ورزشــگاه آزادی در کمتــر از چند دقیقــه به فروش رفت»؛ این تیتری بود که جمعه در رســانهها منتشــر شــد و حکایت از پایان داســتان بسته بودن درهای ورزشگاه به روی زنان ایران داشت و مورد توجه رســانههای خارجــی هم قرار گرفــت. خبرگــزاری رویترز نوشــت: «به دنبال باز شــدن تارنمای فــروش بلیت دیدار تیم ملی ایــران مقابل کامبوج، زنان ایرانی بالفاصله تمام 3 هزار و 500 بلیت تخصیص داده شــده را خریداری کردنــد. البتــه فیفا در مصاحبه بــا رویترز گفته که انتظار دارنــد 4 هزار و 600 بلیــت دیگر بــرای جایگاه ویــژه زنان در دســترس عموم قرار گیرد.» شــبکه تلویزیونــ­ی )ESPN( نیــز بــا انتشــار خبری مشــابه، حضور زنان در ورزشــگاه آزادی را بــرای تماشــای دیدار خانگی تیم ملی ایران که 10 اکتبر (پنجشــنبه 81مهر) برگزار میشود، بازتاب داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.