امشب؛ دربی جذاب ایتالیا در شهر میالن

Iran Newspaper - - News -

در مهمتریــن و جذابتریــن دیــدار این هفتــه لیگهای فوتبال باشگاهی اروپا، امشب اینتر از یوونتوس در هفته هفتــم لیــگ ایتالیا پذیرایی میکند. ایــن اتفاق در حالی روی میدهــد کــه اینتــر هر 6 بازی قبلــیاش را برده و 18 امتیازی اســت و یــووه بــا 2 امتیــاز کمتر در جــای دوم جــدول قــرار دارد. روی کار آمدن آنتونیــو کونتــه در اینتر طی تابســتان امســال، این تیم را مجــدداً متحول کــرده و «ســاری» همتــای او در یــووه نیــز می کوشــد این تیم را به ســوی نهمیــن قهرمانــی متوالیاش در«ســری »A ســوق دهد. همین مســأله ســبب شــده «دربی ایتالیا» از همیشــه داغتر و جذابتر باشــد. رونالدو در اردوی یوونتوس و لوکاکو در جمع اینتریها، سالحهای نخست تهاجمی دو طرف به شمار میآیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.