مصدومیت وحشتناک هوگو لوریس

Iran Newspaper - - News -

دو تیــم برایتــون و تاتنهام دیروز در لیگ جزیره به مصاف یکدیگر رفتند و در حالــی که بــازی دقایق ابتدایی خود را ســپری میکرد، هوگو لوریس دروازهبان تاتنهام و تیم ملی فرانسه برای مهار توپ با حالتی نامتعادل به سمت عقب حرکت کرد و تعادل خود را از دست داد. همین موضوع باعث شــد تا او به شکلی بسیار خطرناک روی دو دست خود روی زمین فرود بیاید. صحنهای که باعث شد فشار زیادی روی دست چپ لوریس وارد و دســت او دچار شکســتگی شود. او که بشدت درد میکشید و فریاد مــیزد، با مراقبت ویژه پزشــکی از ورزشــگاه به بیمارســتا­ن منتقل شــد. احتمــاالً این شکســتگی باعــث دوری طوالنی مــدت لوریــس از میادین خواهــد شــد. تاتنهــام درادامــه تیــره روزیهــای خــود بــا 3 گل مغلوب برایتون شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.