تهران وسعتی فرهنگی اقلیمی و اجتماعی

Iran Newspaper - - News - الهام فخاری عضو شورای شهر تهران

يکــی از ويژگیهــای ارزشــمند تهران دركنار هم زيســتن ســبکها و ســليقههای متنــوع به شــمارمیرو­د. از تهــران به مثابــه ويترينی از گوناگونیها­یگسترهفرهن­گی،اقليمیواجت­ماعیايراني­ادمیشود. اين ابركالنشــ­هر پرجمعيــت و پويا با نقشآفرينــ­ی زنان فرصتها و ســرمايهها­يی دارد كه میتــوان برای حل مســألهها، برونرفت از چالشهــا و كاهــش تنشها بهكار بــرد. در توصيفها و تحليلهای اجتماعی ايران حضور زنان در فضاهای عمومی، نقشآفرينیش­ان در زمينههــا و شــاخههای گوناگــون كســب و كار، كنشگــری ايشــان در برهههــای ســخت و توانايیشــ­ان در مديريــت بحرانهــا، را سرنوشتســا­ز و تعيينكننــ­ده میداننــد. ايــن بخــش از جامعه كه امروزه مســئوليته­ا و نقشهای متفاوتی را بر دوش دارد، نيازها و خواســتهها­يی را دنبال میكند كه شــايد برای برخی اقشــار هنوز جدی و معنادار نباشند. گذشته از اينکه چه كار يا نقشی مورد عالقه يا پذيرش ما باشد، وقتی شمار قابل توجهی از جامعه خواستار توجه به انتخابگری و برخورداری عادالنه از فضاهای عمومی هستند، در حالی كه حقی از ديگران زيرپاگذاشـ­ـته نمیشــود و به متعادلتر شــدن فرهنگی فضاهای عمومــی كمک میكند، میتــوان از اين خواســته اجتماعی فرصتی برای بهســازی و ارتقای همکارانه(مشــاركتی) ســاخت. يافتههای پژوهشهای اجتماعی و مديريتی نشــان میدهند، فضاهای عمومی كمتر جنسيتزده فضاهايی متعادلتر، ايمنتر و از نظر اجتماعی خودتصحيحگر هستند. آنچه در ادبيات مديريتی يا عمومی ايرانی بهعنوان فضای «خانوادگی» ناميده میشــود به راســتی فضايی اســت كه از تركيب متعادل و كمآســيب و خودتصحيحگر زنان-مردان برخوردار است و حضور همهنگام زنان و مردان از بروز و ظهور ادبيات و رفتارهای خشن، جنســيتزده يا ســتيزهگر پيشگيری كرده اســت. در واقع حضور ســازنده و متعادلكنند­ه و غيرجنــسزد­ه زنان در بيان ايرانی «خانوادگی» و ادبيات بهداشــتی گفتار مجاز در حضور «خانواده» ناميده شــده است. از اينرو خواستهای چون حق حضور زنان در ورزشگاهها به بيان ايرانی حق حضور «خانوادگی» اســت و اتفاقاً برای كاســتن از آسيبها و كژكاریهای جــدی كــه به درســتی نهادهای انتظامی نســبت بــه آنها حساســيت دارند و درگيــر با اين كژكاریها هستند میتواند به كار گرفته شود. نکته مهم اين است كه هيچ بخشی از جامعه در پيگيری خواستهها و نيازها نبايد نسبت به منافع ملی و فضاسازی عليه كشور بیتوجه باشــد. زنان ايران همواره در پاســداری از ميهن، آبادانی كشــور و پيشــبرد توسعه بیادعا و شکيبا همشانه و گاهی فراتر از مردان كوشيدهاند. تدبير بجا و تدارک شرايط مناسب برای حق انتخاب حضور زنان در بازی ملی ايران-كامبوج گام ارزندهای در راستای حل مسأله، پيشگيری از بهرهبرداری منفی دشمنان ايران و بهبود همبستگی اجتماعی است و میتواند مسير بهسازی فرهنگی ورزشگاهها را هموار سازد. اين هدف فقط با حضور پرسروصدا به نتيجــه نمیرســد بلکه حق انتخاب حضور وقتی بــر جامعه اثرگذار خواهد شــد كه زنان و مردان اين حق را در راستای كاهش خشونت و جنسیزدگی و بهبود منش و گفتار اجتماعی در فضاهای عمومی مانند ورزشگاهها بهكار گيرند و مسئوليتی فرهنگی برپايــه ايــن حق ايفا كنند. با اميــد به پيروزی تيم فوتبال جمهوری اســالمی ايران در فضايی پرشــور، شــاداب و متعادل با زنان و مردان دوستدار ايران و فوتبال اين همدلی و همکاری ملی را به فال نيک بگيريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.