فهرست تازه تیم ملی

Iran Newspaper - - News -

ديــروز صبــح فهرســت بازيکنــان تيم ملی فوتبــال ايران بــرای بــازی با كامبــوج اعالم شد. فهرستی كه مخالفان و موافقان زيادی داشــت و آنهايی كه از تيم ملی خط خوردهاند بيشــتر مورد توجه قرار گرفتنــد. بــه خصوص وريــا غفوری كاپيتان تيم اســتقالل كــه كاربران زيــادی معتقدنــد به دليل حمايــش از حضــور زنان در اســتاديوم به تيم ملی دعوت نشده است. بيشتر بحثها بر سر فهرست تيم ملی دربــاره همين موضوع بود هرچند بعضیها به ناآماده بودن غفوری اشــاره میكردند و معتقد بودند دليل دعوت نشــدن او همين است. اينها بخشی از واكنشهای كاربران به فهرست اعالم شده است: «بله وريا غفوری هم دعوت نشــد تيم ملی. فقط میتونم بگم دمت گرم كاپيتان ارزشــش رو داشت.»، «خيلیها ناراحتند از اينکه وريا غفوری بــه تيم ملی دعوت نشــده و ربطــش میدهند به داســتان دختر آبی درحالی كه مدافع اســتقالل در اين فصل از رقابتها عملکرد خيلی خوبی نداشــته و اين حق مســلم سرمربی تيم ملی است كه بازيکنی كه نتوانسته در تيم باشگاهی موفق باشد را از ليست خود خط بزند»، «نمی دونم مشــکلتون با ليست تيم ملی چيه ولی به نظرم چون ما بازی دوســتانه آنچنانی نداريــم ويلموتس مجبوره كه تــو بازیهايی مثل هنگ كنگ و كامبوج به افراد بيشــتری بازی بده و شــرايط اونارو هم ببينه.»، «با يه قسمت ليست جديد ويلموتس خيلی حال كردم اينکه كاری نداره لژيونری يا تو پرسپوليس و استقاللی اگه خوب نباشی به تيم ملی دعوت نميشی»، «ليست تيم ملی خيلی مزخرفه اوكی شــجاع به تاكتيک و ســاليقتون نميخــوره وريا و ترابــی و اللهيار چی؟ وحيد اميری آخه، اونم تو اين دوران افتش؟ شجاعی و اشکان هم بايد به فکر بازنشستگی از تيم ملی باشند. به نظرم اينجوری خيلی بهتره. كاپيتانهای­اولودومتيم­ملیبهانداز­هكافیزحمات­شونروكشيدن»، «ليســت دعوت شــدگان به تيم ملی توســط ويلموتس بــه نظرم در مجموع نشون از اين داره برخالف دوره كی روش ديگه هيچكس جای ثابتی در تيم ملی نداره و هركس آمادهتر باشه دعوت ميشه. خط زدن جهانبخش و وريا غفوری ناآماده و دعوت كردن محبی ســتاره جوان سپاهاننشون­هرويهخوبوي­لموتسهست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.