فصل نو در صندوق ذخیره فرهنگیان

Iran Newspaper - - صفحه اول - مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان

در روزهــای آغازیــن ســال تحصیلــی جدیــد و در حالی که روز جهانی معلم را بــه تازگی پشــت ســر گذاشــتهای­م، با تبریــک ایــن مناســبت بــه فرهنگیــان عزیز کشــور، جــا دارد پــس از یک دوره پرتالطــم از حیــات صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان کــه اکنــون بــه دوره ثبــات و ســودآوری کمســابقها­ی در عمــر فعالیت خود رســیده، نکاتــی با قریب بــه 800 هزار نفر از اعضــای صندوق و همچنیــن مردم شــریفی کــه اخبار این بنــگاه مهــم و بــزرگ اقتصادی را دنبــال میکننــد، در میان گذاشته شود.

از حــدود ســه ســال پیش بود کــه اخبار مفصــل منفی در رابطــه با ایــن نهــاد غیردولتــی، موجــب جلب توجــه افکار عمومی به آن شــد. تحقیق و تفحص و بازرسیهای فراوانی شــد و بدیهی مینمود که در چنین شرایطی، این نهاد دچار چالش، ایستایی و حتی عقبگرد شود.

امــا در عمــل این تهدیــد به فرصت تبدیل شــد. با کمک نظــارت و بازرســیها­ی انجــام شــده، بســیاری از ضعفهــا شــناخته و برطرف شدند و از سوی دیگر پروندههای حقوقی متعددی برای استیفای حقوق تضییع شده به جریان افتاد.

امــا ایــن همه ماجــرا نبــود. در همــان ابتدای مســئولیت دوره مدیریتــی جدید که از آذرماه 13۹5 آغاز شــد، با تغییر مدیران ارشــد مؤسســه و جــذب مدیران مجرب و خوشــنام و جلوگیــری از ورود نیروهــای سفارشــی، چنــد اتفــاق کالن راهبــردی و مدیریتــی ایــن صنــدوق را بــه دوره شــکوفایی و ثباتی بیسابقه رساند که به اجمال در پی میآیند: -1 شفافیت: واضح اســت کــه بســیاری از تخلفات در فضای پســتویی و غیرشــفاف رخ میدهــد. بنابرایــن در گام اول تــالش برای افزایش شفافیت عملکرد صندوق، نه در شعار که در عمل شــد. همکاری تمامعیار با نهادهای نظارتی و هیأت تحقیق و تفحص و افزایش اطالعرســا­نی به جامعه، دو اقدام اولیه و فــوری در ایــن راســتا بــود. در ادامــه دو راهبرد مهــم دیگر بــرای تقویت شفافســازی اتخاذ شــد. یکی راهبرد بورســی شــدن شــرکتهای تابعــه مؤسســه و دیگــری ســختگیری و انتظامبخشـ­ـی به ســرمایهگذ­اریهای مؤسسه و شرکتهای تابعه با ایجاد کمیته سرمایهگذار­ی بود.

در دوره مدیریتی جدید استراتژی بورسی شدن شرکتها بهطــور جــدی دنبــال شــد و در حــال حاضــر در کنــار بانــک ســرمایه، ماشینسازی اراک و شــرکت ایران ارقام که از قبل وارد بــورس شــده بودند شــرکت بیمه معلم نیــز در بورس عرضه شــد و گامهای اولیه برای بورســی کردن شــرکتهای پتروشــیمی ماننــد پتروشــیمی مرواریــد، کیمیــای پــارس خاورمیانه و پتروفرهنگ برداشته شده و در سایر شرکتهایی که زمینه آن را دارند ادامه خواهد داشت. همزمان، با ایجاد کمیتــه ســرمایهگذ­اری، راه را بر ورود پروژههای سفارشــی به مجموعــه صندوق گرفتیــم. به نحوی که در حــال حاضر به ســرانجام رســیدن هر پروژه ســرمایهگذ­اری جدید مســتلزم عبــور از فیلترهای مختلف و ســختگیر کارشناســی اســت که از هیأت مدیره شــرکتهای تابعه شــروع میشــود و ســپس بــه خــان کمیتــه ســرمایهگذ­اری در صنــدوق میرســد و در صــورت تأیید مجــدداً باید از کانالهــای دیگری چون هیأت مدیــره صنــدوق هــم بگــذرد. تمــام بحثهــا در رد و تأییــد هر ســرمایهگذ­اری در ایــن فیلترهای چندگانــه ثبت و ضبط میشــود و امروز میتوان با شــهامت ادعا کــرد که حتی یک پــروژه سفارشــی و غیراقتصــا­دی در صندوق و شــرکتهای تابعه وجود ندارد. -2 افزایش سودآوری: اقداماتی که در بخش شــفافیت صــورت گرفت، نه فقط اقدامی فسادســتیز­انه بود که به افزایش ســودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان انجامید. مهمترین مسأله برای یک بنگاه اقتصادی غیردولتی و اعضای آن، ســودآوری اســت. نگاهی به آمار و ارقام ســود سالهای گذشته و پیشبینی سودآوری در سالهای آتی به اندازه کافی گویاست.

ســود ســال مالــی 5۹ صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 05۲ میلیارد تومان بود که با یک افزایش نسبی در سال 13۹6 به 08۲ میلیارد تومان رسید. در سال 13۹7 که صندوق کم کم به ریل اصلی خود بازگشــته بود ســودآوری مؤسســه به 0۲6 میلیارد تومان و بیش از دو برابر ســال قبل از آن رسید. روند افزایشــی ســودآوری صندوق در ســال مالی 13۹8 با شــتاب بیشــتری ادامــه پیدا کــرده به طــوری که پیشبینی میشــود امسال بیش از هزار میلیارد تومان سودآوری حاصل شود.

ســرمایهگذ­اریهایی کــه بویــژه در بخــش پتروشــیمی صورت گرفته اســت، امکان افزایش ســودآوری ســاالنه هزار میلیاردی را ایجاد کرده اســت به طوری که این سودآوری در سال 140۲ به فراتر از پنج هزار میلیارد تومانی خواهد رسید.

بــر این اســاس، میتوان به ســخن اصلی بــا فرهنگیان و اعضــای خانــواده بــزرگ صندوق ذخیــره فرهنگیان رســید و ســه پیشــنهاد را صمیمانــه و از ســر مهــر بــا آنهــا در میان گذاشت:

نخســت اینکه فرهنگیانــ­ی که هنوز به عضویت مؤسســه درنیامدهان­ــد و حــدود ۵1 درصــد ایــن عزیــزان را شــامل میشــود، میتواننــد بــا مراجعــه بــه نماینــدگا­ن اســتانی صندوق ذخیــره فرهنگیان یا اداره تعاون آموزش و پرورش محــل خدمــت خــود در سراســر کشــور، بهصــورت اختیاری اقــدام بــه عضویت در مؤسســه کــرده و از ســود سرشــار این نهــاد اقتصــادی بهرهمند شــوند. کمترین ســود عضویت در صنــدوق ایــن اســت که معــادل کســر از حقوق هــر عضو، از ســوی دولــت پرداختــی خواهیــم داشــت و این جدا از ســود فعالیتهای اقتصادی مؤسسه است.

دوم اینکــه فرهنگیــان عضــو کــه در حال حاضــر اکثریت آنها حدود یک درصد از حقوقشــان بهعنوان حق عضویت کســر میشــود این میزان را تا ســقف 5 درصد افزایش دهند تــا ضمــن برخورداری بیشــتر از ســهم دولت معادل ســهم واریزی خود، از سود بیشتری هم بهرهمند شوند.

ســوم اینکه فرهنگیــان بازنشســته به جــای دریافت حق خــود بالفاصلــه پس از بازنشســتگ­ی، بــا ادامــه عضویت در ســالهای آینــده از ســود فعالیتهــا­ی آتــی مؤسســه کــه با ســرمایه خــود آنها فراهم شــده، برخــوردار بماننــد و میزان دریافتی خود را به طور قابل توجهی افزایش دهند.

امیــد اســت کــه فضــای مثبــت و بــا ثبــات فعلــی کــه بــا افزایش اعتمــاد فرهنگیان عضو به نقطه خوبی از کارآمدی صنــدوق رســیده، با تــداوم پاســخگویی و شــفافیت در همه ارکان مؤسســه و افزایــش قابلیــت نظــارت معلمــان بر این نهــاد غیردولتی متعلق به خودشــان، بــه الگویی برای همه صندوقهای مشابه بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.