ماجرای بازداشت خبرنگار روس در تهران چیست؟

Iran Newspaper - - News -

خبر دیگر اینکه، خبرگزاری ایرنا نوشته که برخالف جوسازی رسانههای روســی، خانم یوزیک که اخیراً به اتهام جاسوسی درایران بازداشت شده، بدون عنوان و ویزای خبرنگاری به ایران سفر کرده است. دراین خبرآمده: خانم یوزیک به خاطر روزنامهنگا­ر بودن خود بازداشــت نشده است. این خانم اساســاً با ویزای خبرنگاری وارد ایران نشده و تکیه برعنوان خبرنگار توســط رسانههای روســی و حتی به میان آوردن پای نهادی مثل اتحادیه روزنامهنــ­گاران روســیه در واقــع نوعــی سوءاســتفا­ده از عنــوان خبرنگاری است. در عین حال، آن طور که خبرنگار ایرنا کسب اطالع کرده، این خانم شــهروند روســیه، اقدام و رفتارغیرقا­نونی داشــته بالفاصله بعــد از پایان تحقیقات؛ آزاد خواهد شد. این موضوع پیش ازاین نیز توسط سفیر ایران در مسکو بیان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.