پمپئو: ایران بر یونان هم تأثیر میگذارد!

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، وزیر امور خارجه امریکا با تکرار ادعاهای بیاساس و خصمانــه خــود علیه کشــورمان تأکید کرد که فشــار بر ایــران باید ادامه یابــد. بــه گزارش ایلنا، مایک پمپئو در جریان ســفر خود به یونان به تکرار ادعاهای واهی و بیاســاس مقامات امریکایی علیه کشــورمان پرداخت و مدعی شد که اقدامات ایران موجب بیثباتی در منطقه شده است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پمپئو گفت: درباره جمهوری اسالمی ایران باید بگویم که نیروهای نیابتیاش خاورمیانه را بیثبات، لبنان را به یک کشور وابسته تبدیل و به ایجاد بحران پناهندگان کمک کرده است که همچنان بر یونان تأثیر میگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.