کاهش تعهدات ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفــت: «گامهــای بعــدی در صــورت عــدم اقــدام طرفهای مقابــل در راه اســت». به گزارش ایرنــا، بهــروز کمالونــدی افــزود: «تصمیمایران­برکاهشبخشی از تعهدات برجامی، بعد از یک صبراستراتژ­یکیکسالهدر­پاسخ به اقدام یک طرفه خروج امریکا از توافق و به منظــور ایجاد توازن بین حقــوق و تعهــدات صورت گرفته اســت». وی یادآور شد که در صورت عملکرد مشابه طرف مقابــل، ایــران آمــاده بازگشــت بوده و در غیر این صورت کاهش تعهدات،تداومخواهد­داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.