سرلشکر سالمی: دشمن در حال ترک میدان است

Iran Newspaper - - News -

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمن در حال عقبنشینی و ترک میدان است و انقالب در حال پیشروی است، گفت: ما در میدان تقابل سخت هم نگران نیستیم و در هر میدانی کامالً مسلط عمل میکنیم. به گزارش سپاه نیوز، سرلشکر حســین ســالمی فرمانده کل ســپاه در آیین «گرامیداشت مجاهدتهای رسانهای خانواده معاونت برونمرزی صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران در خــط مقدم مقابله با جنگ نرم» که دیروز برگزار شــد، گفت: دشــمن در حال عقبنشینی و ترک میدان است و انقالب در حال پیشروی است و این نشانه پیروزی است. ما در میدان تقابل سخت هــم نگــران نیســتیم و در هر میدانــی کامالً مســلط عمل میکنیــم. مــا در عین حال که پیــش میرویــم، باید نظام محاسبات دشمن را هم درست کنیم. این اتفاقات صورت گرفته و وقتی به صحنه نگاه میکنیم، عملیات روانی فصل مشترک عملکرد ما با رسانه است. شما باید برند حقیقت در دنیا باشید. همه انسانها طالب حق هستند. هیچ کس دوســت ندارد دروغ بشــنود، حتی دروغگویــا­ن. وی افزود: قدرت فیزیکی مهم نیســت. فلسفه پشت قدرتها را باید شــناخت. فلســفه امروز امریــکا را نگاه کنید؛ ظاهر شــیک دارنــد، اما در مفهوم و محتوا کامالً ظالمانه هســتند. امروز خودشــان معترفند که به جایی رســیدهاند که هرچه پیش میروند بیشــتر فرومیروند. سرلشکر سالمی تصریح کرد: پیروزی در رسانه نقطه نیست، مسیر است و ما امروز در این مسیر گام برمیداریم. اتفاقاً کسانی که دروغ زیاد شنیدهاند به حقیقت تشــنهتر هستند. آنها عطشناک به سمت شما میآینــد. هــم مرجعیــد و هم ملجــأ. این تصویــر بتدریج رخسار جهان را تغییر خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.