رادارهای هواشناسی روی موج داخلی سازی

Iran Newspaper - - News -

ساخت تجهیزات هواشناسی با مشارکت دانش بنیانها و استارتاپها گروه اقتصادی/ داخلیسازی تجهیزات هواشناسی و راهداری که وابســتگی وارداتی باالیی دارد، با همکاری وزارت راه و شهرسازی و معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری و بــا حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها، شروع شده است.

به گزارش خبرنگار «ایران» قرارداد ساخت این تجهیزات با حضور سورنا ستاری، معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری و محمد اســالمی وزیر راه و شهرسازی به امضا رســید. با اینکه قرارداد داخلیســاز­ی تجهیزات هواشناســی و راهداری روز گذشته به امضا رسید اما به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخت تجهیزات از قبل شــروع شــده اســت. سورنا ســتاری در مراســم امضای تفاهمنامه همکاریهای مشــترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان بسیار مهم است، اظهار داشــت: زیســت بوم اقتصاد دانش بنیان چیزی جز همدلیها نیســت و میتوان با همکاریها شــرکتهای دانشبنیــا­ن را فعال کرد و ظرفیت و تــوان آنها را افزایش داد. وی با اشــاره به امضای قرارداد با ســازمان هواشناســی تأکید کرد: شــرکتهای داخلی توان تولید نرم افزارها برای سازمان هواشناسی را دارند و نیازی به ورود آنها از کشورهای دیگر نیست و این سرویسها در داخل کشور به راحتی قابل تولید است.

معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری با اشــاره بــه تفاهمنامــ­ه دیگر این معاونــت بــا وزارت راه و شهرســازی برای اجرای برنامههای شــهر هوشــمند اظهار داشــت: کارگروهی برای هوشمندســا­زی شــهرها با وزارت راه و شهرســازی تشکیل دادیم و میتوانیم با توجه به ظرفیتهای داخلی در این مسیر حرکت کنیم. وی با بیان اینکه قرارداد شرکتهای دانش بنیان با سازمان هواشناسی در حال اجرا است، گفت: بر اســاس ۹ ســرفصل این قرارداد رادارهای هواشناســی توسط متخصصین داخلی ساخته میشود و میتوان از آنها در بحثهای هواشناسی و مقابله با بالیای طبیعی از جمله ســیل اســتفاده کرد. ســتاری افــزود: تفاهمنامه کارگروه مشــترک طرحهــای هوشــمند را امروز (یکشــنبه) به امضا رســاندیم کــه در قالب آن مبحث مربوط به الکترونیکی کردن بارنامهها و هوشمندسازی جادهها را دنبال میکنیم. ■ قطعوابستگی­بهواردات

وزیــر راه و شهرســازی، در مراســم امضــای تفاهمنامــ­ه همکاری مشــترک بین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و وزارت راه و شهرســازی اظهار داشــت: مهمترین دستاورد هوشمندسازی حملونقل بحث کنترل قیمت تمام شده است که میتواند اثر مســتقیم در زندگی مردم داشــته باشــد.در شــرایط تحریمها تمام تالشها و برنامهها به کار بسته شده تا از توان داخل برای تولید تجهیزات مورد نیاز و به روزسازی صنایع حملونقلی استفاده کنیم. در گذشته برای ورود این تجهیزات و انتقــال ایــن فناوریهــا، ارز قابــل توجهی از کشــور خارج میشــد اما امــروز چه در شرایط تحریم و چه غیر از آن، با توان داخل میتوانیم تمام این تجهیزات را توسط متخصصینداخ­لیتولیدکنی­م.

وزیــر راه و شهرســازی گفــت: اســتفاده از ظرفیــت شــرکتهای دانــش بنیــان با پشــتیبانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری آثار فرهنگی و بنیادی در نگاه سازمانی و رفتار سازمانی دارد، گفت: امروز چندین قرارداد در بخشهای هواشناسی و راهداری به امضا میرســد که از این طریق میتوانیم با نگاه بهظرفیتهای دانش بنیــان از خــروج ارز از کشــور جلوگیــری کنیــم. از ظرفیــت شــرکتهای دانش بنیان میتوان برای تحول و افزایش قدرت پیشبینی ســازمان هواشناســی استفاده کرد تا پیشبینیها دقیقتر و گســتردهتر باشند تا صنعت هوانوردی و حملونقل جادهای برنامه دقیقتری را داشته باشد. اسالمی افزود: نگاه دوم ما برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان هوشمندسازی حملونقل است که در این راستا قراردادی را با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و سازمان راهداری و حملونقل جادهای به امضا میرسانیم. وی با بیان این که حملونقل سهم زیادی در زندگی مردم دارد، گفت: هرچه بتوانیم در این صنعت بهسمت کیفیسازی حرکت کنیم شاهد افزایش بهرهوری و حداکثر مصرف خواهیم بود و اینها از دستاوردهای هوشمندسازی حمل ونقلاست.مهمتریندست­اوردهوشمند­سازیحملونق­لبحثکنترلق­یمتتمام شده است که میتواند اثر مستقیم در زندگی مردم داشته باشد. ■ ساختشهرهای­دانشبنیان

وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره بــه ورود شــرکتهای دانــش بنیــان بــه بخــش شهرســازی و صنعــت ســاختمان گفت: در راســتای ارتقــای کیفیت زندگــی مردم شــرکتهای دانش بنیان را وارد شهرسازی و بخش ساختمان کردهایم. وی با بیان اینکه امکان تأمین و تولید نرمافزارها و سختافزارها­ی متعدد در بخش هواشناسی وجود دارد، گفت: با تکیه بر توانمندی شرکتهای دانش بنیان موفق به خودکفایی در تولید فناوریهای مرتبط با سازمان هواشناسی شدهایم که برخی از این تجهیزات در سازمان راهداری و حملونقل جادهای مورد استفاده قرار میگیرد. ■ تروریستینب­ود

وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشــاره به سانحه ریلی قطار زاهدان- تهران که طبق اعالم رسمی علت سانحه باز کردن پیچهای ریل توسط برخی افراد ناشناس بوده اســت، گفت: هیچ شــواهد و مســتنداتی را ندیدیم که این کار توسط گروههای تروریستی انجام شده باشد. ■ فناوریبرای­کنترلسیل

تجهیــزات «های تک»، نرم افزارهای حوزه پیشبینی و ســخت افزارهای حوزه هوانوردی از جمله پروژههایی هســتند که تجهیزات آنها با واردات تأمین میشــود. اما به گفته سحر تاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی، با امضای قراردادی ما بین این سازمان و معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری «ساخت تجهیزاتی که خرید آنها خارجی اســت در داخل انجام میشــود تا در شــرایط ســخت از توان و ظرفیت تولید داخل اســتفاده شود.» اســماعیل قادری فر، رئیس مرکز توسعه فناوریهای راهبــردی معاونــت علــم و فنــاوری ریاســت جمهــوری نیــز از شناســایی نیازهای سازمانهای هواشناسی استانهای کشور با کمک شرکتهای دانش بنیان خبر داد و گفت: بعد از سیل فروردین امسال، نیازهای فناورانه در حوزه سیل شناسایی شد و قرار است با کمک فناوری از خسارات سیل جلوگیری شود.

به گفته قادری فر ایســتگاهه­ای خودکار هواشناســی و ایســتگاهه­ای اندازهگیری غلظت ذرات در مراکز هواشناسی با کمک شرکتهای دانش بنیان ساخته میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.