۰۲ میلیارد دالر حجم تجارت ایران و عراق

Iran Newspaper - - News -

رضــا رحمانی، وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: ظرفیت الزم بــرای افزایــش حجــم تجارت بیــن ایران و عــراق به 20 میلیــارد دالر تــا ســال 1۴00 وجود دارد. ســال گذشــته حجم تجارت دو کشور 12 میلیارد دالر بود. وی بیان داشت: توسعه ارتباطــات تجــاری و اقتصــادی بــا کشــورهای همســایه جزو اولویتهای امسال وزارت صنعت است و یکی از محورهای هفتگانه برنامههای این وزارتخانه را تشــکیل میدهد. این مقام مسئول خاطرنشانکر­د: تبادل هیأتهای تجاری، حضور در نمایشگاهها­ی دو کشــور، برپایی نمایشــگاه ثابت و دائمی جمهوری اســالمی ایران در عراق و افزایش رفت وآمد مســئوالن دو کشور، به منظور افزایش حجم تجارت بین دو کشور برنامهریزی شده است. وی از فعالسازی گذرگاههای مرزی دو کشور خبر داد و گفت: راهاندازی خط آهن شــلمچه- بصره، فرصت خوبی برای توســعه ارتباطــات تجاری ایــران و عراق ایجاد خواهــد کرد و عالوه بــر آن، در حوزههای گمرکی و استاندارد نیز اقدامهای خوبی در دستور کار است./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.