از رمز دوم پویا استفاده کنید

Iran Newspaper - - News -

افزایــش قابــل توجــه کالهبرداری­های اینچنینــی باعث شــد تا بانــک مرکزی یــک بار دیگــر اطالعیــه بدهــد. در این اطالعیه آمده اســت، با توجه به افزایش تعداد ســایتهای جعلی در فضای پرداخت کشــور، بانک مرکــزی از دارندگان کارتهای بانکی درخواســت میکند هنگام انجام عملیات بانکــی و خریــد در فضــای مجازی، توجــه و دقــت الزم را به عمــل آورده و از ورود و افشــای اطالعــات کارت خــود در ســایتهای نامعتبر و مشــکوک خودداری کننــد. با توجه به اینکــه اطالعات کارت (شــماره کارت، رمز دوم، تاریخ انقضا و کــد )CVV2 بــرای انجــام تراکنشهــا­ی کارتــی اینترنتــی مانند خریــد و انتقال وجه کارتبهکارت اســتفاده میشــود، مجرمــان همواره ســعی در ســرقت این اطالعــات با فریب مــردم از طریق صفحات فیشــینگ را دارند. بانک مرکزی با همــکاری بانکها و مؤسســات اعتبــاری و شــرکتهای ارائه دهنــده خدمــات پرداخــت اقدامــات پیشــگیران­ه متعددی بــرای حفاظــت از دارایــی شــهروندان در برابــر ایــن نــوع کالهبرداری­ها به انجام رســاندهان­د کــه از آن جمله میتوان بــه تجمیــع درگاههای پرداخــت معتبر ذیل دامنه شــاپرک ،)https://shaparak.ir( بهکارگیــر­ی گواهیهــای امنیتــی معتبر، ارائه رمز دوم پویا به مشتریان و رصد و پایش مستمر درگاههای پرداخت در فضای مجازی اشاره نمود. به موازات اقدامات پیشــگیران­ه فــوق، این بانک با همــکاری بانکها و مؤسساتاعتب­اری،شرکتهایارا­ئهدهندهخدم­اتپرداخت و شــرکتهای تابعــه خــود با رصــد شــبکههای اجتماعی و بهرهگیریاز­قابلیتهایم­راکزرصدوپا­یشدرگاههای­شبکه پرداخــت کشــور و نیز تعامل بــا نهادهایی نظیر دادســتانی، پلیــس فتا و مرکز ماهر اقدام به مسدودســاز­ی تعداد زیادی سایت جعلی نموده است. بانک مرکزی در اطالعیه خود از مردم خواســته اســت ضمن توجه به اعتبار درگاههای مورد اســتفاده در فضای مجازی از رمز دوم پویا که توسط بانکها ومؤسساتاعت­باریارائهم­یشوداستفاد­هکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.