برخوردباتخ­لفخودروساز­ان

Iran Newspaper - - News -

وحید منایــی، معاون نظارت بــر کاالهای ســرمایهای و خدمات ســازمان حمایــت مصرفکننــد­گان و تولیدکننــ­دگان گفــت: چنانچه شرکتهای عرضهکننده خودرو در اعمال قیمتهای فروش برخالف مصوبات مربوطه عمل کنند این سازمان پس ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی و درصورت احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام میکند. وی با بیان اینکه برنامه فروش فــوری محصوالت شــرکتهای ایران خودرو و ســایپا براســاس تصمیمات ســتاد تنظیم بازار و ابالغیه معاونت امور صنایع وزارت صمت انجام شــده اســت، بیان کرد: براین اســاس شــرکتهای ایران خودرو و سایپا از اواخر بهمن ماه سال 1397 بــرای فــروش فوری 20 درصد از تولیدات روزانه خود به منظور تنظیم قیمت بازار خودرو اقدام کردهاند. او ادامه داد: در این ارتباط چنانچه شرکتهای عرضهکننده خــودرو در اعمــال قیمتهای فروش برخالف مصوبــات مربوطه عمل کنند این سازمان پس ازدریافت مستندات و شکواییه مرتبط نسبت به رسیدگی و درصورت احراز تخلف انعکاس مراتب به مراجع تعزیری اقدام میکند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.