137 پرواز در ایام اربعین به عراق

راهاندازی پرواز مستقیم از ایالم و کرمانشاه به نجف

Iran Newspaper - - News -

گروه اقتصادی / بــا توجه به تقاضای باالی ســفر هوایی به نجــف در ایــام اربعین، دو مســیر جدید پروازی از کرمانشاه و ایالم به نجف امســال راهانــداز­ی میشــود که نرخ بلیت این پروازهــا 700 هزار تومان کمتر از پرواز تهران به نجف است. بــه گــزارش خبرنــگار «ایــران»، عبــاس جمشــیدی، معــاون بازرگانــی ایرانایــر در خصــوص پروازهــای اربعیــن بــا اشــاره به راهاندازی مســیرهای جدید پــروازی گفت: امســال دو مســیر جدیــد ایــالم- نجــف و کرمانشــاه – نجــف در ایــام اربعیــن بــرای ســفر به عتبــات اضافه شــده اســت. اما به گفته جمشــیدی عمده پروازهــای ایرانایر حــدود 90 درصد آن در مســیرهای تهراننجف- تهران فعال است و بیشترین تمرکز در این مســیر اســت. ایام اربعیــن به دلیل ایجاد مســیرهای جدید از کرمانشاه و ایالم و همچنین تقاضای باالی ســفر از تهران به نجــف، پرواز مشــهد به نجف که تــا پیش از این دایر بود در ایام اربعین انجام نمیشود. معــاون بازرگانی ایرانایر بــا اعالم این خبر خاطرنشــان کرد: پروازهای اربعین از تاریخ 12 مهــر ماه آغاز شــده و تا 2 آبــان ماه ادامه دارد. در این دوره 137 پرواز به مقصد نجف انجام میشــود. در مســیر تهــران- نجفتهــران 74 پــرواز رفــت و برگشــت خواهیم داشت و میزان ظرفیت پیشبینی شده در این مسیر 68 هزار و 280 صندلی است. جمشیدیادام­هداد:درمسیرجدید­ایالمنجف- ایالم هم 32 پرواز رفت و برگشــت خواهیم داشت که در این مسیر هم 1930 صندلی پیشبینی شــده اســت. در مســیر کرمانشاه- نجف – کرمانشاه هم 47 پرواز رفت و برگشت در این مسیر برقرار میشود کــه تعــداد صندلیهای موجود بــرای این مسیر0465 صندلی خواهد بود. جمشــیدی دربــاره قیمــت پروازهــای اربعیــن گفــت: بجــز مشــهد، قیمــت بلیــت پروازهای اربعین از تمام شــهرها 2 میلیــون و 200 هــزار تومــان اســت امــا قیمت بلیت ایالم و کرمانشاه برای رفت و برگشــت به نجــف یک میلیــون و 500 هــزار تومــان درنظــر گرفته شــده اســت. پروازهــای فــرودگاه کرمانشــاه و ایــالم با هواپیماهــ­ای ایتــیآر انجام میشــود و مــدت پــرواز حــدود یــک ســاعت و نیم خواهد بود. معاون بازرگانــی ایرانایر در خصوصفروشبل­یتپروازهای­اربعین گفــت: میتوان بلیتهــای اربعیــن را از سایت اینترنتی ایرانایر خریداری کرد اما امکان خرید بلیتهای گروهی نیســت. البته ایــن بلیتها در دفاتــر فروش هما هم به فروش میرســد کــه عالقهمندان میتوانند بلیتهــای گروهــی را از دفاتر خریداری کنند. جمشــیدی با بیان اینکه هیچ مشــکلی با فرودگاه نجــف نداریم، گفــت: بدهــی ایرانایــر بــه این فــرودگاه پرداخت شده و اگر مشکلی وجود داشت اجازه پرواز داده نمیشد. در حال حاضر هیچ مشکلی وجود ندارد و پروازها انجام میشوند. همچنین سوختگیری تمام پروازها در کشور انجام میشود و مشکلی درتأمینسوخ­تهواپیماها­وجودندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.