تاریخ، ترس ندارد

Iran Newspaper - - News - ارمغان بهداروند پژوهشگر

احضــار یــک اتفــاق تاریخــی در خلق یک متن نمایشی شاید خاطرهآفرین باشــد امــا مخاطرهآفری­ن نیــز خواهد بــود. خاطرهآفرین اســت از این بابت کــه مخاطــب بــا دانســتگی و داللــت تجربــی خویــش، قضــاوت دیگــری را بــه آموزههــای خویــش میافزایــد و مخاطرهآفری­ن اســت از آن دســت که قابل پیشبینی شــدن متن، کاهشگر هیجانی است که در مواجهه مخاطب بــا جهانآفرینی متن ایجاد میشــود. بــا همین احســاس متناقــض خاطره و مخاطــره، مخاطــب تازهتریــن اثــر کامــران شــهالیی و محمــد الرتــی میشــوم کــه در ایــن نوبــت، کودتــای نافرجام نوژه را در کالبد یک داســتان عاشــقانه روایــت میکننــد. آنچــه کــه وجــه متمایــز نمایــش «خاطــرات فیــات، تابســتان ۹۵» میتوانــد تلقی شــود دخالــت ذهنیــت مؤلــف در تولیــد متــن و پرهیــز از سویهبخشــی سیاســی به مخاطب اســت. مخاطب نمایــش شــهالیی- الرتی به مــوازات درک نامســتقیم چیســتی و چرایــی این کودتــای نافرجام، بــه مواجههای عاشــقانه که بنا بــه تهدیدهای فضای داســتان، تصمیمی کودتاگونه اســت، ورود میکنــد که ســیر روایت آدمهای مشــوش ایــن قصــه، جذابیــت الزم را بــرای همراهــی بــا نمایــش ایجــاد میکنــد و مخاطب را بهدلیــل روایت چندخطــی و مقصــور نکــردن آنــات نمایــش بــه ســوژه کودتــا راضــی نگه میدارد.

«خاطــرات فیات، تابســتان ۹۵» بــا عبور از مؤلفــه موقعیت محوری، مرادجویی خود را با اولویتبخشـ­ـی بــه دیالوگهــا طلــب میکنــد و فضــای رئالیســتی متــن و اجــرا کــه گاهی بواســطه بهرهمنــدی از پخش ویدئوی توأمــان با نقشآفرینیه­ای بازیگــران آمیختگــی هنرمندانــ­های پیــدا میکنــد، بــه باورپذیرتـ­ـر شــدن قصه حاکم کمک میکند و مخاطب را در کنشها و واکنشهای بازیگران مشارکت میدهد.

«خاطــرات فیــات، تابســتان ۹۵» هــر چنــد بــه طــور مســتقیم بــه جریانهــای سیاســی روزگار خویــش نمیپــرداز­د امــا در خالل برخــی دیالوگهــا و قرائــت اخبار روزنامــها­ی، بحرانیترین روزهای پس از انقالب و تشــویش ســاختار سیاســی وقــت را بــه چالــش میکشــاند کــه در جــای خــود میتوانــد نقطه تمایــزی برای این اثر شــهالیی- الرتی حســاب شود. اگرچه نامتوازن بودن سطح کیفی بازیگــران نمایــش کــه در پوشــش توانــش یکدیگــر توفیــق چندانــی نداشــتهان­د از مصایبــی اســت کــه گریبــان کارگردانــ­ی نمایــش را در چنــگ دارد امــا بــازی روان و باورپذیــر بازیگــر زن نمایــش، عصای کارگردان میتواند باشد.

■ خاطرات فیات، تابستان ۹۵ ■ نمایشنامهن­ویس:کامرانشهال­یی ■ کارگردان: محمد الرتی ■ بازیگــران: مریم عطیــه میرزایی، فرزاد آیتی، سیامک زین الدینی ■ مکان اجرا: تماشاخانه مهر ■ تاریخ اجرا: 27 شهریور تا ۹1 مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.