مشارکت ۰۷۳ شهر با ۰۰۷ ایده در شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر

Iran Newspaper - - News -

بــه گــزارش ســتاد اطالعرســا­نی شــهرهای خالق فرهنــگ و هنر ایران، ابراهیــم حیــدری دبیر این رویــداد فرهنگی و هنــری از مشــارکت گســترده در نخســتین دوره ایــن رقابت فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: «نظر به اینکه طرح شــبکه شــهرهای خالق فرهنگ و هنر ایران نخستینبار است اجرا میشــود، ارائه قریــب به هفتصد طرح خالقانــه در عرصههای مختلــف فرهنگ و هنــر بیش از انتظار و تصور ما بود.» مدیرکل دفتــر مطالعــات و برنامهریــ­زی فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همچنین تصریح کرد: «در گروههای دهگانه هنری آثار و ایدههــا و طرحهــای متعددی بــرای رونق فعالیتهــا­ی هنری و گســترش این کســب و کارهــا ارائــه شــده اســت. در این رویــداد در بخش موسیقی ۹۰۱ اثر، در بخش مد و لباس ۳۳ اثــر، در بخش صنایع ســنتی ۷۱۱ اثر، در بخــش ادبیــات ۲۲۱ اثــر، در بخش رســانه و مطبوعــات و بازیهــای رایانــهای مجموعــاً ۷ اثر و نیز در بخش سینما ۴۲ اثر و سرانجام در زمینه صنعت بستهبندی و چاپ هم۷ اثر به دبیرخانه مرکزی شهرهای خالق فرهنگ و هنــر رســیده اســت. بیشــترین اســتقبال و طرحهــای ارائه شــده هم به حــوزه هنرهای تجسمیوهنره­اینمایشیبر­میگردد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.