جنگ‌از‌نگاه‌دهه‌پنجاه‌یها

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «طبیعت بیجان »12+1

Iran Newspaper - - News -

دهه پنجاهیها نگاه خاصــی بــه دوران دفاع مقدس دارند. کســانی کــه کودکــی و نوجوانــی و بخشــی از جوانیشــان در آن 8 ســال گذشــت و زندگیشــان تحــت تأثیــر آن شــور، عشــق، غــم و حتی ترس بود.

بخشــی از این نگاه را در نمایشگاه گروهی هنرهای تجســمی «طبیعت بیجــان ۱+۲۱» میتوانیــد ببینیــد. نمایشــگاه­ی کــه در آن متولدان دهه ۰۵ شمســی آثارشــان را در مــورد ســالهای بیــن ۷۵۳۱ تــا ۷۶۳۱ بــه نمایش گذاشتهاند.

به گــزارش خبرگــزاری «مهر» این نمایشگاه «طبیعت بیجان ۱+۲۱» نام دارد و در آن 8٤ اثر نقاشی، ۰۰۱ فریم عکــس و ۳ اثر حجم و اینستالیشـ­ـن از ۲۴ هنرمنــد دهه پنجاهــی به نمایش درآمــده که در قالب آنهــا موضوعات سیاســی و اجتماعــی ناشــی از دوران جنــگ را میشــود دیــد. در واقــع از هنرمنــدان متولد دهه پنجاه خواســته شــده، آنچــه را کــه متأثــر از فضــای سیاســی و اجتماعــی آن دوران حــس کردهانــد، خلــق کننــد و بــه همیــن دلیــل بــا آثــاری مواجهیــم که هــم از تأثیــرات منفی جنــگ میگویند و هم از موقعیتهــا­ی اجتماعی خاص آن زمان.

«طبیعت بیجان ۱+۲۱» را کارگروه نمایشــگاه­های انجمــن هنرمنــدان نقــاش ایــران برگــزار کــرده و عیســی جبــاری و رؤیــا ارمکیــان کیوریتــور و کوکیوریتــ­ور آن هســتند. رؤیا ارمکیان دربــاره ایــن نمایشــگاه و آثــارش میگوید:«این مجموعه از آثار هنری زبان منحصر به فــرد خودش را دارد و بیشتر هنرمندان نمایشگاه، کودکی و نوجوانی خودشــان را در ســالهای ۷۵۳۱ تــا ۷۶۳۱ ســپری و آن زمان را کامــالً درک کردنــد. ایــن هنرمنــدان تحت تأثیــر اتفاقات سیاســی، جنگ و حوادثــی از ایــن قبیــل بودنــد و در واقــع بــا توجــه بــه ایــن تأثیــرات، از طریق طبیعت بیجان این اتفاقات و تأثیرات را به نمایش گذاشتند.»

بهگفتــه او، طبیعــت بیجان مانند کودکــی اســت که در آن ســالها همه اتفاقــات را دیــده و شــنیده و لمــس کــرده و تمــام تشــنجهای موجــود اجتماعــی و سیاســی را درک کــرده اســت. ارمکیــان در مــورد «موقعیت ســاخت اثر» که بخشــی از نمایشــگاه به شــمار میآید، میگویــد: «در واقع «موقعیــت ســاخت اثــر» مربــوط بــه تأثیــرات رادیــو روی کــودکان و نوجوانــان آن دهه اســت کــه کودکان آن دوره، چــه تأثیــری از رادیــو و صــدای آژیر خطر و رفتــن به پناهگاه و صداهای انفجارهــا گرفتند. تأثیری که رادیو در موقعیت ساخت اثر دارد در گــوش طبیعــت بیجــان، مدنظــر مــا بــرای خلــق اثــر بــود. همچنیــن قصدمان این بود هنرمند با خالقیت و ابزاری کــه در اختیار دارد، به دوران جنــگ برگــردد و تأثیراتی که از لحاظ روحــی و فیزیکــی از رادیــو و آواهــای آن گرفتــه، در قالب فــرم و فضا بیان کنــد.» در متــن بیانیه این نمایشــگاه بــه قلم عیســی جبــاری آمده اســت: «از چگالــی معناهــای اجتماعــی تــا انباشــتگی حافظه فــردی/ موقعیت ســاخت اثــر: رادیــو بیــن ســالهای ۷۵۳۱ تــا ۷۶۳۱، در گــوش فــرم و فضا (طبیعــت بیجان) چه میگوید. هنرمندان متولد دهه پنجاه شمســی کودکــی و نوجوانــی خــود را در ایــن سالها سپری میکنند. این نمایشگاه حاصل ادراک خــودآگاه و ناخودآگاه کودکان این دهه است.»

از ۲۴ هنرمنــدی کــه آثارشــان در این نمایشــگاه بــه نمایــش درآمدند ۵۲ نفــر از اعضــای انجمــن هســتند و ۷۱ هنرمنــد نیــز از خــارج انجمن با توجــه به کانســپتی که در نظــر گرفته شــده بود دعــوت به حضور شــدند تا مجموعه کاملی بر اســاس پروپوزالی که عیســی جباری نوشته بود، محقق شود.

نمایشــگاه گروهــی «طبیعــت بیجان ۱+۲۱» تا ۳۲ مهرماه از ساعت ۳۱ الی ۱۲ در گالریهای استاد ممیز، زمســتان، پاییــز و اســتاد میرمیــران خانه هنرمندان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.