نبرد سنگین وزیر با سالطین ارزش افزوده

با هشتگ «حق الناس» ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

گــروه فنــاوری - #حــق النــاس، یکــی از هشــتگهایی اســت کــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بارها در اطالعرســا­نیهای خود درباره فسادها یــا بازگردانــ­دن حقــوق مردم بــه آنها، از آن اســتفاده کــرده اســت. حــاال امــا ایــن هشــتگ وارد فــاز جدیدی شــده و جهرمــی در قالــب این هشــتگ و چند هشــتگ دیگــر بــر موضــوع خدمــات ارزش افــزوده(SAV) تمرکــز کــرده است. وزیــر ارتباطات معتقد اســت خدمات ارزش افــزوده، گــردش مالــی ۲ هزار و ۰۰6میلیــا­رد تومانــی ســاالنه دارد کــه بخش عمدهای از آن ناصواب اســت و حتماً تبعات گســترده ای دارد. از نگاه وی این پول، غیرشفاف است و ممکن اســت در جاهــای ناصــواب و حتــی در برخــی موضوعــات سیاســی ازجملــه انتخابات هم مورد استفاده قرار بگیرد. ایــن اظهار نظــر جهرمــی، بازتابهای بســیاری در فضای مجازی داشت و در پارهای موارد حتی نمایندگان اصولگرا نیــز بــا وزیــر همراهــی و از آن بهعنوان قمــار یاد کردند. در این گزارش ســعی داریــم با نگاه تحلیلی بــه این موضوع بپردازیم. ■ کاربران و ماجرای پول کثیف اصطــالح پول کثیــف با نــام انتخابات عجیــن شــده و یکــی از نســخه هــای متــداول آن نیــز اســتفاده برخــی ســازمانها از ســرویس ارزش افــزوده اســت. ایــن موضــوع تاکنــون عــالوه بــر وزیــر ارتباطــات مــورد توجــه ســایر مقامــات بلندپایــه کشــور نیــز قــرار گرفتــه اســت تا جایــی که پیــش از این رحمانی فضلی وزیر کشــور نیز درمورد ورود پولهــای کثیــف بــرای مخــارج انتخابــات هشــدار داده و یــادآور شــده بــود کــه «اگــر گزارشهــای مســتندی در این خصوص داشــته باشــیم حتماً جمعبنــدی میکنیم و بــه قوه قضائیه ارائه میدهیم.» گفتنــی اســت یکــی از مــوارد عینــی خدمــات ارزش افــزوده، جــدا از پیامکهایــ­ی کــه بــا اهــداف مختلــف ازجمله ســرگرمی و افزایش اطالعات عمومــی جامعــه بــرای کاربــران اســتفاده میشــد و البته کاربران هزینه آن را میپرداختنـ­ـد، اســتفاده مکــرر صداوسیما از ســتاره مربعهایی بود که سرانجام واکنش شدید مراجع تقلید را بههمراه داشــت تا آنجا که مراجع این کار را مصداق قمار دانستند.

بهعنــوان مثــال آیــتاهلل مــکارم شــیرازی در مــورد برنامــه «برنــده باش»(یــک مســابقه تلویزیونــ­ی بــا اجــرای محمدرضــا گلزار که بــا تقلب در نظرســنجی بــا اســتفاده از ســتاره مربعها بهعنــوان محبوبترین برنامه صداوســیما انتخــاب شــد)، گفتــه بود این کار قمار اســت و کسانی که شرکت میکننــد، مالــک جوایــز نمیشــوند. در ایــن نظرســنجی، برخــی از کاربران توســط تعدادی شــرکت ارزش افزوده بهعضویــت ایــن ســرویسها درآمــده بودنــد و از طرف آنها به برنامه «برنده شو» رأی هم داده شده بود بدون اینکه از این موضوع خبر داشته باشند و البته ایــن موضــوع موجــب باال رفتــن مبلغ قبــض تلفن کاربــران و نارضایتی آنان شــد. رهبری نیز نسبت به این موضوع بیتفــاوت نمانــده و تأکیــد کردنــد کــه روشهای شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیــم و دســتگاهها از جملــه صــدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. به هرحال با افشــاگری وزیر ارتباطات، بازار اظهارنظر در شبکههای اجتماعی داغ شــد تــا آنجا کــه برخی کاربــران با سلسله توئیتهایی عنوان کردند افراد خاصــی پشــت جریــان ارزش افــزوده قرار دارند. یکی از این کاربران سلســله توئیتهایــ­ی پیرامــون کالهبــردا­ری از طریــق ارزش افــزوده دارد و در یکــی از توئیتهایش اشــاره کرد یکی از کسانی کــه توســط ایــن مجموعههــا حمایت شــده، فرزنــد مدیرعامــل برکنار شــده یکی از اپراتورهاا­ســت. ایــن فرد درآمد نجومــی در این زمینه داشــته و به یکی از غولهــای ایــن صنعت تبدیل شــده است. وی در توئیتهــای دیگــر خــود بهنــام افرادی دیگر اشــاره کرده و یادآور شده اســت ایــن افــرد پشــت پــرده جریــان ارزش افزوده فعالیت دارند. مضمــون یکــی دیگــر از توئیتهــا هم علیــه مهــرداد بذرپــاش بــود، امــا او با انتشار پســتی در صفحه شخصی خود با تکذیب هرگونه ارتباط با شرکتهای خدمــات ارزش افزوده، نوشــت: اخیراً رســانهها و کانالهای منتســب به یک مقــام دولتــی دربــاره اینجانــب اتهــام ارتباط با شــرکتهای خدمــات ارزش افــزوده (وس) را مطــرح میکننــد، بــا قاطعیــت میگویــم بنــده نــه یــک ساعت، که حتی یک دقیقه هم در این حوزه فعالیتی نداشته و ندارم. ■ گردش مالی خدمات ارزش افزوده شــاید برای بســیاری از خوانندگان این ســؤال پیــش بیایــد کــه گــردش مالــی خدمــات ارزش افــزوده چقــدر اســت کــه تا ایــن حد مــورد توجه قــرار گرفته است. در پاسخ باید گفت بنابر آخرین اعــالم وزیر ارتباطات، ســرویس ارزش افزوده، ســاالنه درآمدی بالغ بر ۲هزار و ۰۰6میلیــا­رد تومانــی دارد و البتــه بــا توجــه به تالشهــای وزارت ارتباطات، گزارشهــای چنــد ماهه اول ســال ۸۹ نشــان میدهد که انــدازه بازار خدمات ارزش افــزوده نســبت بــه ســال ۷۹، 5۲درصد کاهش یافته هرچند با وجود همــه اینهــا هنوز ایــن بــازار همچنان بسیار غیرشفاف است. رئیــس رگوالتــور­ی نیــز دربــاره گردش مالی بازار ارزشافزوده گفته اســت: ما تخمیــن میزنیم که بازار گردش مالی ارزش افزوده حدود دو هزار تا دو هزار و ۰۰۵میلیارد تومانی دارد. ممکن است بخشی از این بازار، درست باشد و منجر به شغل یا تولید محتوای مناسب شده باشــد اما عمدتاً این بازار، غیر شــفاف و نیازمنــد مدیریــت اســت.وی دربــاره اینکــه گفته میشــود پشــت این بــازار، مافیایــی قرار دارد کــه بهراحتی حاضر نیســت از خالــی کــردن جیــب مــردم عقبنشــینی کند گفت: من نمیدانم چــه تعبیری بــرای این جریــان باید به کاربــرد امــا فرایند درهمتنیــد­های بین شــرکتهای ارائهدهنده «وس» وجود دارد که باید شــفاف شــود تا مشــخص شــود آنها این پولهــا را از کجا دریافت و در کجا خرج میکنند. البتــه موضوع گــردش مالــی خدمات ارزش افــزوده تنهــا بــه ســالجاری محــدود نمیشــود و پیــش از ایــن نیــز «مرتضــی بــراری» معاون وقــت امور دولــت و اســتانهای وزیــر ارتباطــات دولــت یازدهــم در تیرمــاه 5۹ طــی گزارشــی اعــالم کــرده بود: در ســال ۴۹ درآمد همــراه اول ۰۰۲۱ میلیارد تومان و اپراتورهای ایرانســل و رایتل هر کدام هــزار میلیــارد تومــان از محــل ارزش افزوده بوده است. تیــر مــاه ســال ۷۹ هــم گــزارش مرکــز پژوهشهــای مجلــس دربــاره بــازار خدمات ارزش افزوده در ایران منتشــر شــد که در این گزارش گفته شــده بود: اغــوا، تبلیغات کاذب و سوءاســتفا­ده از مشــترکان بهصورت علنــی و فراگیر در جریان اســت و شــرکتهای فعــال در این زمینه حق مشــترکان بــرای امکان فســخ معاملــه و بــازار پرداخــت وجه پرداختی را رعایت نمیکنند. پــس از اعــالم مرکــز پژوهشهــای مجلــس، وزیر ارتباطــات بــا تأیید این موضــوع، در توئیتــی از کالهبــردا­ری پیامکــی بــه مبلــغ ۰۲۲میلیــا­رد ریالی شــرکتهای ارزش افــزوده پــرده برداشت و در مهر۷۹ در توئیت دیگری اعالم کرد که کالهبرداری کشــف شــده در ســرویسهای ارزش افــزوده، مبلغ ۰۵۳میلیارد ریال است و این مبالغ به حســاب ۲میلیون مشــترک همراه اول بازگشت داده شده است. البتــه پــس از ورود وزیر ارتباطات نحوه ارائــه خدمات ارزش افزوده تا حدودی تغییر کرد و ازین پس از مشترکان سؤال میشد که آیا مایلند در این سرویسها وارد شوند یا نه و حتی به آنها یادآوری میشد که در صورتی که خواستار پایان دادن به این سرویس باشند، می توانند درخواستشان را ارائه دهند و بالفاصله هــم بــه نتیجــه مــی رســند. بخشــی از کاهش 5۲درصدی بــازار این خدمات نیز مدیــون همیــن شفافســازی وزیر ارتباطــات و ملــزم کــردن اپراتورهــ­ا به ارسال چنین پیامکهایی بوده است. ■ لزوم نظارت بیشتر بر ارزش افزوده یک کارشــناس حوزه فاوا که نخواست نامــش فاش شــود بــه «ایــران» گفت: گــردش مالی کل بازار خدمات ســاالنه ارزش افــزوده برای شــرکتهای فعال در زمینــه ارزش افــزوده، اپراتورهــ­ا و همچنیــن وزارت ارتباطــات بیــش از ۲هزار میلیارد تومان اســت.وی اعتقاد دارد کــه هجمههای اخیر یــک دعوای سیاسی است چرا که سرویس خدمات ارزش افــزوده براحتــی قابــل کنتــرل اســت. از نگاه وی، صحبت از قطع این ســرویس غیرمنطقی است و قطع این خدمات همانند این است که بخواهیم یکشبه، تماس تلفنی را قطع کنیم. ایــن کارشــناس یــادآور شــد: اگــر خالفــی در حوزه ارائــه خدمات ارزش افــزوده(وس) انجــام میشــود، بهتــر است نظارتها را بیشتر کنیم. سازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی (رگوالتــور­ی)، پلیــس فتــا، وزارت ارتباطــات، اپراتورهــ­ا و شــرکتهای ارزش افــزوده ...و همگی در این بحث نقــش دارنــد بنابرایــن بهتــر اســت به جــای قطــع کــردن، بهدنبــال افزایش نظــارت در ایــن زمینــه باشــند. وی بــا بیان اینکــه با قطع این ســرویس خود وزارت ارتباطات هم متضرر میشــود، افــزود: وزارت ارتباطــات فقــط در اپراتــور اول، بیــش از ۰۲ درصد ســهم دارد بنابرایــن اگــر کل ایــن ســرویس قطع شــود از درآمد این وزارتخانه هم کاســته میشــود از ســوی دیگــر در دو سال گذشته مشکالت اصلی سرویس ارزش افزوده بدرستی حل شده است چــون از کاربــران بــرای عضویــت در ســرویس خدمات ارزش افزوده اجازه میگیــرد و کاربــر بــا اختیار خــود عضو ســرویسهای ارزش افــزوده میشــود بــا وجــود ایــن اتفاقی کــه افتــاده، این اســت کــه شــرکتهای ارزش افــزوده در شــبکههای اجتماعــی بــا ارائــه ۲گیــگ اینترنــت رایگان کاربــران را به عضویــت در ســرویس ارزش افــزوده مجــاب میکننــد کــه ایــن هــم راهکار خــاص خــود را دارد و در ایــن مــورد پلیــس فتــا میتواند وارد میدان شــده و بــا شناســایی آنهــا جلــوی ایــن نــوع کالهبرداری را بگیرد. این کارشناس در پایان پیشــنهاد داد که بهتر است افراد فنــی دور یــک میز بنشــینند تــا بتوانند روشهــای کالهبــردا­ری در ایــن حوزه را بــه صفر برســانند و بدرســتی از حق الناس دفاع کنند. گفتنی اســت در آخرین اقدام صورت گرفتــه درخصــوص مســأله ارزش افــزوده، ســید فریــد موســوی نماینده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و پردیس از وزیر ارتباطات ســؤال کرد موانــع ســاماندهی واقعی و کامــل ارائــه خدمــات ارزش افزوده چیســت و وزارت ارتباطــات چــه اقداماتــی در ایــن زمینــه انجــام داده اســت. وزیــر ارتباطات برای پاســخ به این ســؤال به مجلس فراخوانده شده و قــرار اســت در هفتــه جــاری راهــی مجلس شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.