سبقت زبان فارسی در وب از ترکی و عربی

Iran Newspaper - - News -

طبق گزارشــی جدید زبان فارســی در رده هشــتم زبانهای پر اســتفاده در فضای اینترنت قرار گرفته اســت. به گزارش مهر به نقل از ،W۳techs گزارش جدید این وب ســایت نشــان میدهد اندکی بیش از ۰۵ درصد وب سایتهایی که در فضای ‪World Wide Web‬ بازدید میشــوند به زبان انگلیســی هستند. در این میان بقیه وب سایتها اطالعات را به زبانهای دیگر نشان میدهند. همچنین طبق این آمار زبان ۱.۲ درصد وب سایتها نیز فارسی است. این جایگاه نشــان دهنده رشد زبان فارسی است. این رقم در ســال ۶۹، حدود ۷.۰ درصد و در سال گذشته ۹.۱ درصد بود. ایــن وب ســایت بــا بررســی اطالعــات مربــوط بــه صفحــات دانلــود، موتورهــای جســتوجو و تحلیــل نتایج ایــن ردهبندی را اعالم کرده اســت. همچنیــن در این تحقیق فناوریهای وب ســایتها نیز مورد بررســی قرار میگیرد. عــالوه بر آن در تحلیــل اطالعــات ۰۱ میلیــون وب ســایت پربازدید و همچنین میــزان محبوبیت وب ســایتها در Alexa طی ۳ ماه قبل نیز بررســی شده است. طبق اطالعات این وبســایت پس از زبان انگلیسی، روسی پراســتفاد­هترین زبان در فضای اینترنت است. ۷.۶ درصد از محتوای ارائه شده در اینترنت به زبان روسی است. در رده ســوم نیــز زبــان آلمانی بــا ۳.۵ درصد قــرار دارد. در ردههــای بعدی نیز به ترتیب زبان اســپانیای­ی(با ۸.۴ درصد)، زبان فرانسوی (با ۷.۳ درصد)، زبان ژاپنی (با ۴.۳درصد)، زبان پرتغالی (با ۷.۲ صد) قرار دارند. جالب آنکه میزان اســتفاده از زبان ایتالیایی نیز مانند زبان فارسی ۱.۲ درصد است. در این ردهبندی زبان ترکی بــا ۷.۱ درصــد پس از ایران و ایتالیا قرار دارد. همچنین میزان اســتفاده از زبانهای لهســتانی و چینــی نیز ۶.۱ درصد اســت. عالوه بــر آن در ردهبندی این وب ســایت میزان استفاده از زبان عربی در وب سایتها نیز ۷.۰ درصد ذکر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.