تالش برای بقا در شرایط نابرابر

تاکسیهای رسمی ساالنه 18 درصد و تاکسیهای اینترنتی زیر یک درصد عوارض میدهند

Iran Newspaper - - News -

دســتورالع­مل جدیــد شــهرداری بــرای دریافــت عوارض دو درصــدی در حالی انتقــاد تاکســیهای اینترنتــی و مســأله افزایش قیمتها را دوباره پیش کشیده که مروری بر هزینه ســاالنه تاکســیهای رســمی نشــان میدهــد عــوارض و هزینــهای کــه آنهــا ســاالنه پرداخــت میکننــد حــدود ۸میلیــون و ۰۰5 هــزار تومــان اســت یعنــی حــدود ۸۱ درصــد درآمد ساالنه یک تاکسیران. اگــر هفــت خــان تأییــد احرازهویــ­ت، رونــد طوالنــی انتظــار برای ثبتنــام در تاکســیران­ی، دریافــت تاکســی و مراحل ســخت گزینــش و هزینههــای آن را فاکتــور بگیریــم، یک تاکســیران ســاالنه ارقــام متعــددی بــرای معاینــه فنــی، تمدیــد پروانــه فعالیــت و تســت گاز پرداخــت میکند. امــا مهمترین هزینه یک تاکسیران هزینه نوســازی خودروی فرســوده بــا نو اســت. به موجــب قانون شهرداری، همه تاکســیهای رسمی در سن ۰۱ سال فرسوده محسوب میشوند وتاکسیرانب­ایدخودرویخ­ودراباقیمت 5 میلیــون تومان بفروشــد و بــه عبارتی اسقاط کند و در مقابل مبلغی بین ۰۷تا ۰۸ میلیون تومان برای خرید تاکسی نو پرداخت کنــد. با توجه به عمر ۰۱ ســاله تاکســی و هزینه کنونی ماشین نو- پژو و سمند- یک تاکسیران باید ساالنه حدود ۸ میلیــون و ماهیانــه ۰66 هــزار تومــان برای اســقاط خودرو کنار بگذارد. این در حالی است که قیمت خودروی شخصی نه تنها با گذر زمان کم نمیشود بلکه با توجه بــه افزایش قیمتهــا، قیمت آن افزایش هم مییابد. در جــدول روبــرو، شــرح هزینههــای ســاالنه و درآمد تاکسیران با خودروهای شــخصی کــه در تاکســیهای اینترنتــی فعالیتمیکن­ندمقایسهشد­هاست. این جدول نشان میدهد یک تاکسیران رقمــی معادل ۸۱ درصد درآمد ســاالنه خود را عوارض میدهد اما تاکســیهای اینترنتی پرداخت عــوارض دو درصدی را ســهمخواهی شــهرداری میداننــد و تهدیــد به تعطیلــی و افزایــش ناگهانی قیمتکردهان­د. این در حالی اســت که خبرگزاری فارس در گزارشی اعالم کرده چرتکه شهرداری در دســتورالع­مل جدیــد، بــه نفــع تاکســیهای رســمی بوده و تاکسیهای رســمی از هر عوارضی معافاند و فقط تاکسیهای اینترنتی مجبور به پرداخت عوارض شــدهاند. این گزاره نادرست در حالی اســت که در همه نقاط دنیا، یکی از انتقادات تاکسیهای رسمی به حضور تاکســیهای اینترنتــی فضــای رقابــت نابرابر و عوارض بســیار زیادی اســت که یک تاکسیران باید در طول فعالیت خود و ســاالنه پرداخــت کند اما تاکســیهای اینترنتی از آن معافاند. بــرای مثــال در بریتانیــا، مجــوز گــران تاکســیهای رســمی در مقابل عدمنیاز بــه صــدور مجــوز بــرای تاکســیهای اینترنتــی یکــی از چالشهــای اساســی است. یا در آلمان رانندگان سنتی به این مســأله انتقاد دارند که آنهــا باید آزمون جغرافیایمح­لیبدهند،تمامسفرهای خود را مســتند کنند و به طور کلی تحت کنترل شــدید مقامات محلی قرار دارند اما تاکســیهای اینترنتی اینگونه کنترل نمیشــوند. دسترســی بــه نقشــه نقاط پرســفر و محروم بودن رانندگان تاکسی گردشی از این مسأله تفاوت دیگر است. در ایران هم شــرایط نابرابــر وجود دارد. رانندگان تاکســی عالوه بــر عوارض باید از شــش مرجع تأیید صالحیت شــوند، آزمون شهرشناسی بدهند، برای خروج از شــهر باید مجــوز دریافت کنند، تحت کنتــرل شــهرداری، ســازمان محیــط زیســت، شــورای شــهر و فرمانــدار­ی و تاکســیران­یاند در حالی که تاکســیهای اینترنتــی هیچ کدام ایــن مراحل را طی نمیکنند و حــال در مقابل احراز هویت در یک سامانه مشــخص و معاینه فنی دوســاالنه و پرداخــت مبلغــی انــدک از عوارض، موضع گرفته و شهرداری را به سهمخواهیمت­هممیکنند.اماگویاآنه­ا در تالش برای بقای شرایط نابرابرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.