رقابت 15 هزار تونسی برای کرسی پارلمانی

Iran Newspaper - - News -

مــردم تونــس بــرای دومیــن بــار در یــک ســال گذشــته پای صندوقهــای رأی رفتنــد تــا نماینــدگا­ن دومین پارلمان این کشــور پس از ســرنگونی دیکتاتوری «زین العابدین بن علــی» را تعییــن کنند. آنها هفتــه آینده نیز در مرحله دوم انتخابات ریاســت جمهوری شرکت خواهند کرد.

بهگــزارش ایرنــا بــه نقــل از روزنامــه «االخباریــ­ه» تونس، بیــش از ۵1 هزار نامزد بــرای تصاحــب 71۲ کرســی در ســومین پارلمــان تونس بــا یکدیگــر رقابــت کردند. طبــق اعــالم کمیســاریا­ی عالــی مســتقل انتخابــات تونس، در ایــن انتخابات بیش از هفــت میلیون نفــر واجد شــرایط رأی دادن بودنــد و ۵1 هــزار نامــزد از میــان احــزاب، فهرســتهای ائتالفی و چهرههای مستقل بــرای کســب 71۲ کرســی رقابــت کردنــد. طبق قانون اساســی تونــس حزبی که موفق به کســب اکثریت کرســیهای پارلمان شده باشــد مکلف اســت در بــازه زمانــی حداکثر دو ماهه، دولت تشــکیل دهــد و رأی اعتماد پارلمان را کسب کند.

ایــن انتخابــات در حالــی برگــزار شــد که قیــس الســعید، نامــزد مســتقل انتخابــات ریاســت جمهــوری کــه بــه همــراه «نبیــل القــروی» از حــزب «قلــب تونــس» بــه انتخابــات دور دوم راه یافتــه اســت با اعالم تحریــم ایــن انتخابــات توجههــا را بــه خود جلب کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.