رونمایی دولت عراق از بسته رفاهی خود برای معترضان

Iran Newspaper - - News -

گــروه جهــان/ نخســتوزیر عــراق در نخســتین اقــدام عملــی خــود بــرای پایــان دادن بــه اعتراضات شــش روز اخیر در این کشــور از بسته اولیه تصویبی دولت خود رونمایی کرد.

بهگــزارش ایســنا بهنقــل از خبرگــزاری عــراق(واع)، عــادل عبدالمهــد­ی، بســته اولیــه از تصمیمــات «مهــم» دولــت عــراق را پــس از جلســهای فوقالعاده بــا دولتش به مــردم ارائه کرد. بر مبنای این بســته که شامل 17 بند است، دولــت خــود را ملــزم بــه تأمیــن خواســتهها­ی اقتصــادی معترضــان کــرده اســت. بــر اســاس بندهای بســته پیشــنهادی دولت عــراق، پس از شناســایی اقشــار کمدرآمد در تمامی اســتانها، به آنها زمین یا منازل مسکونی بهصورت اقساط اعطــا میشــود. بیکارانــی کــه قــدرت کار کــردن ندارنــد، مقــرری ماهانــه دریافت خواهنــد کرد. دولت با ایجاد سازههای جدید تجاری در بغداد، 45 هــزار بیــکار را صاحب شــغل خواهد کرد. به بیــکاران آموزشهــای حرفهای داده میشــود تا بتواننــد در مشــاغل مختلف بهکار گرفته شــوند. ایــن افــراد در صــورت موفقیــت در آزمونهــای پایــان دوره خویــش، وام دریافــت میکننــد. ارتــش عراق و وزارت آموزش این کشــور متعهد بــه جــذب نیروهــای جدیــد میشــوند. وزارت کشاورزی به کشاورزانی که زمین اجاره میکنند، تسهیالت مالی میدهد. وزارت کار خانوادههای محــروم را بیمه میکنــد. کشتهشــدگا­ن حوادث اخیــر، شــهید محســوب شــده و خانوادههــ­ای آنــان از مزایای ایــن عنوان برخوردار میشــوند. زخمیهای این حوادث بهصورت رایگان درمان میشوند. کابینه دولت عراق اعالم کرده، «بسته دوم» پیشنهادی آنان هفته آینده ارائه میشود.

عــادل عبدالمهــد­ی همزمــان بــا رونمایی از بســته اول تصویبــی دولــت، همچنیــن متعهــد شد، مفســدان را به دستگاه قضا ارجاع دهد. در این راســتا یک مقام مســئول گفت: نخستوزیر بــا اجــرای طرحــی تحــت نظــارت تنــی چنــد از معاونانش موافقت کرده است. این مقام اشاره کرد، عبدالمهدی مســئول تخلفــات پنج دولت قبلی نیست. در همین حال خبرها حاکی است، شــورای اســتاندار­ی بغداد با اســتعفای استاندار ایــن اســتان موافقــت کــرد. پیشــتر برخــی اخبار حاکــی از نامســاعد شــدن وضعیــت جســمانی فالح الجزایری بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.