المپیادی ها چه درخواست هایی از دولت دارند؟

Iran Newspaper - - News -

چنــدی پیــش دانشآمــوز­ان المپیــادی ایــران در رشــتههای ریاضــی، زیســت، شــیمی، نجــوم و کامپیوتــر بــا کســب مدالهــای طــال و نقــره در دنیــا یکبــار دیگــر خبرســاز شــدند. سهم ایران از المپیاد امســال 3 مدال طال، ۷1 نقــره و ۸ برنز بود. این البته جــدا از آن 5 مدال طالی فیزیــک دانشآمــوز­ی بود که بــه علت میزبــان بودن رژیم صهیونیســت­ی و انصراف دانشآمــوز­ان ایرانی از سوی مسئوالن کشور به آنها اعطا شد تا المپیادیها­ی فیریــک هــم بتوانند از تســهیالتی که بــه نخبگان داده میشــود اســتفاده کنند. ایــن افتخــارات دانشآموزان ایرانی موجب شد تا دیروز رئیس جمهورطی مراسمی از مــدال آوران دانشآمــوز تجلیــل کند؛ مراســمی که البتــه با درخواســته­ای نخبگان همراه بــود. برخی از المپیادیها از تبعیض و بیعدالتی آموزشــی گفتند و برخی دیگر هم از رئیس جمهوری خواستند تا شرایط و تســهیالت بیشــتری برای دانشآموزان المپیادی در نظر بگیرند. موضوعــی کــه فاطمــه مهاجرانــی رئیــس مرکــز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفتوگو با «ایران» بــر آن اشــاره میکنــد و میگویــد: امســال در جریــان اعزامهایی که انجام شــده برای آنکه پســران مشمول خدمــت ســربازی بودند بایــد وثیقــهای میپرداختند؛ اتفاق بســیار بــدی که با حاشــیههای­ی هم همــراه بود. متأســفانه مــا در مرکــز ســمپاد اختیــاری نداشــتیم و تفاهمنامــ­های کــه باید با ســازمان نظــام وظیفه امضا میشــد، امضــا نشــد و همیــن موضوع موجب شــد تا بچهها خودشــان برای خروج از کشــور وثیقه بگذارند. او بــا تأکیــد بــر اینکــه از رئیــس جمهوری درخواســت کردهایم که مرکز استعدادهای درخشان را به سازمان تغییــر دهــد، اظهــار میکنــد: در ســال ۹۸ ســمپاد و باشــگاه دانشپژوهان جوان با یکدیگر ادغام و تبدیل به یک مرکز شدند. این اتفاق براســاس یک مصوبه شــورای عالی اداری و بــا موافقت وزیر آموزش و پــرورش و رئیس جمهوری دولــت دهم انجام شــد. همیــن موضوع موجب شــد تــا اختیــارات مــا کاهــش پیــدا کنــد. در آن ســالها که مــا ســازمان بودیــم در حــد معاونــت علمی ریاســت جمهوری اختیار داشــتیم اما حاال نمیتوانیم مســائل اصلــی المپیادیهـ­ـا را حــل کنیــم. یــک مرکــز بودجه مستقل ندارد. بنابراین بودجه و تصمیمگیریه­ای آن با نظــارت و همکاری ارگانهای دیگر انجام میشــود. این شــرایط موجب میشود که باشــگاه دانشپژوهان جوان عملکرد و اثرگذاری قبلی خود را نداشــته باشد. برای همین امســال نتوانستیم با سازمان نظام وظیفه تفاهمنامه امضا کنیم.

وی تأکید میکند: تقریباً همه مدال آوران از رئیس جمهوری خواســتند تــا به این وضعیت رســیدگی کند چــرا کــه اگــر بتوانیــم اختیــارات ســابق را به ســازمان خودمــان برگردانیــ­م میتوانیم اقدامــات تأثیرگذاری بــرای مــدال آوران انجام دهیــم و کاری کنیــم که آنها بتواننــد طرحهای پژوهشیشــا­ن را راحتتر در کشــور اجرایی کنند.

مهاجرانــی با اشــاره بــه اینکه نخبــگان میخواهند ســهمی در آینده کشــور داشــته باشــند اظهــار میکند: بســیاری از مــدال آوران ایرانــی تواناییهــ­ای ویــژهای دارند آنها میخواهند در دوران دانشــجویی برایشــان فرآینــد کارآمــوزی در پروژههــای کالن دیــده شــود و حتی در برخی از پروژهها هم ســهم داشــته باشند. اگر در بخشهــای کالن پژوهشــی مــدال آوران و نخبگان ایرانی ســهمی داشته باشند آنها درگیر وطن میشوند و همیــن موضــوع حــس وطــن پرســتی آنهــا را هــم افزایش میدهد و موجب میشــود تا از خروج از کشور آنها هم جلوگیری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.