آینده مبهم شغلی نخبگان

Iran Newspaper - - News -

مصطفیخیرآب­ادیامسالدر­المپیادشیم­ی توانســت مدال طــال را بهدســت آورد. او حاال دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه علوم پزشکی تهران است. خیرآبادی عالقه ویژهای به شیمی داشت اما به خاطر نبود آینده شغلی رشته پزشکی را انتخاب کرد. خودش دربارهاینا­نتخاببه«ایران» میگوید:یکیازمشکال­تمدال آورانشیمیآ­یندهمبهمشغ­لیاست.بیشترمدالآ­ورانرشته شیمیبهدلیل­اینکهآینده­ایشغلیدرای­نحوزهنمیبی­نندبه سراغ تحصیل در رشتههای پزشکی میروند. شاید اگر زمینه شغلی مورد نظر برای این افراد در کشور فراهم شود، آنها به سراغتحصیلد­ررشتهمرتبط­بروندوبتوا­نندکاریبرا­یکشور انجــام دهند. او تأکید میکند: وضعیت دانشــگاهه­ا به لحاظ تحصیل در رشته علوم پایه خوب نیست و البته به پژوهش در رشتهشیمیهم­کسیاهمیتنم­یدهدبرایهم­ینتصمیم گرفتمپزشکی­بخوانم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.