مدیریت نخبگان بر نخبگان

Iran Newspaper - - News -

ســیدمهدی حاتمی هم یکــی دیگر از مــدال آوران المپیــاد اســت. او مــدال نقــره ریاضــی را بهدســت آورد و حــاال در رشــته کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی شــریف درس میخوانــد. حاتمی دربــاره خواســتهها­یش میگوید: یکــی از موضوعاتــی کــه مــا از مســئوالن میخواهیم تسلط نخبگان بر نخبگان است. متأسفانه در سیستم آموزشیاینم­وضوعدیدهنم­یشودومدیرا­نمدارس کهمسئولیته­دایتاستعدا­دهایدرخشان­راداشتند اصــالً درکــی از وضعیــت اســتعداده­ای درخشــان نداشتند همین موضوع موجب شده بود تا بسیاری از دانشآموزان در مدارس مشــکالتی با مدیران داشته باشند. موضوع دیگر ایدهها و خالقیتهایی است که مــا داریم و دلمان میخواهد فضا برای کار و خالقیت بیشتردراخت­یارداشتهبا­شیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.