مسائل حوزه سالمت نباید به مسائل امنیتی تبدیل شود

معاون وزیر بهداشت در بازدید از مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری شهرکرد:

Iran Newspaper - - News -

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در ســفر بــه اســتان چهارمحــال و بختیاری از مرکــز مشــاوره بیماریهــا­ی رفتــاری شــهرکرد بازدیــد کــرد و ضمــن قــرار گرفتن در جریان نحــوه ارائه خدمات به مراجعین این مرکــز، روند ارائه خدمت بــه اهالــی مراجعهکننـ­ـده از شهرســتان لردگان را مورد بررسی قرار داد.

بــه گــزارش ایســنا، دکتــر علیرضــا رئیســی گفت: تمام مراجعین به مرکز مشــاوره بیماریهــا­ی رفتــاری، با میل و رغبــت و بــدون هیــچ گونــه اجبــاری بــه این مرکــز مراجعه و تحت مشــاوره و آزمایــش قــرار گرفتهانــد و تمامــی خدمــات ایــن مرکــز بــا حفــظ اســرار مراجعیــن و در کمــال احتــرام و حفظ شأن و منزلت افراد ارائه میشود.

او بــا بیــان اینکــه همیشــه حــق بــا مــردم اســت، گفــت: بایــد بــا در نظــر گرفتن شــرایط و دغدغههــای بیماران و اطرافیــان آنهــا وظیفه اطالع رســانی، آموزش، تشــخیص و درمان را به خوبی انجام دهیم و با آگاهی بخشی از هرگونه سوءاستفاده معاندان جلوگیری کنیم.

وی در ادامــه بــا ابــالغ پیــام تقدیــر و تشــکر دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت از همکاران دانشــگاه علوم پزشــکی بابت اقــدام دقیــق و بموقــع بــرای شناســایی مبتالیان و شــروع روند درمــان بیماران، خاطرنشــان کــرد: همــکاران مــا در خط مقــدم بــوده و همــواره مــورد حمایــت مجموعه وزارت بهداشت هستند.

رئیسی با اشــاره به برخی ناآرامیها در منطقــه در روزهــای اخیــر بویــژه در روز شــنبه اظهــار داشــت: اعتراضــات اجتماعــی و ایــن ناآرامیهــ­ا ارتباطی با موضوع نداشته و خود اهالی روستا این روزها با میل و رغبت شــخصی در حال مراجعــه بــه مســاجد و پایگاههــا بــرای انجــام تســت و آزمایشــات تشــخیصی هســتند. تمــام اقدامــات تشــخیصی برای شناســایی مبتالیان بــه اچ آی وی در چهارمحــال و بختیــاری مطابــق بــا پروتکل و استاندارد است.

وی خاطرنشــان کــرد: تیمهــای تخصصــی و فــوق تخصصــی در سراســر ایــن اســتان مطابــق بــا پروتکل و اســتاندار­دها اقــدام کــرده و هیــچ گونه انحرافی از پروتکل وجود نداشته است.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت یــادآور شــد: چهارمحــال و بختیــاری از جمله اســتانهای­ی اســت که مانند سایر نقاط کشــور و بر اســاس پروتــکل وزارت بــرای شناســایی مبتالیــان بــه اچآیوی اقدام و روســتای چنار محمودی از توابع شهرســتان لردگان از جمله روســتاهای­ی اســت کــه در ســال گذشــته نیز مــواردی از بیمــاری در آن کشــف و در ابتــدای ســالجاری نیز مبتالیانی شناسایی شده و تحت درمان قرار گرفتند.

رئیســی ادامه داد: پیگیریها در عین رعایت محرمانگی اطالعات انجام شــد و ضمن ارائه آموزشها و اطالع رسانی، خدمــات تشــخیصی و مشــاورهای بــه متقاضیان ارائه شده است.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ضمــن تأکیــد بــر لــزوم حفــظ حرمت و کرامت اهالی پاک و متدین روستای چنار محمودی اظهار داشت: افرادی با شایعه پراکنی، به مــردم این منطقه بیحرمتی میکننــد و وزارت بهداشــت وظیفه خود میداند تمام اقدامات درمانی را در کمال احترام و رازداری به بیماران ارائه کند و در راستای ارائه خدمات حوزه سالمت، هیچ گونه تفاوتی به لحاظ شــخصیتی و شــأن بیماران با ســایر افراد وجود نــدارد و ارائه خدمت عادالنه و شایســته را حق تمامی مردم میداند.

وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختان­ه هیچ کمبــودی در ارتبــاط با تأمیــن دارو و ارائه خدمات تشخیصی و مشاورهای در سطح کشــور وجود ندارد، افزود: با تمام توان در خدمت همه مردم هستیم و تنها تعداد معدودی از تســتهای ویــروس HIV در ایــن منطقــه همانند ســایر نقاط کشــور و استان، مثبت بوده است.

بنابــر اعالم وبدا، رئیســی بــا تأکید بر ضــرورت حفــظ آرامــش و محرمانگــی و رازداری در خصــوص ایــن بیمــاری خاطرنشــان کرد: مســائل حوزه سالمت نبایــد بــه مســائل امنیتــی تبدیل شــود. اقدامــات جاهالنــه و منحرفانه از ســوی دشــمنان هدایــت میشــود و ارتباطی با اهالی روســتا ندارد و اهالی محترم چنار محمودی در حال حاضر پیگیر مســائل تشخیصی و درمانی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.