استار اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

ایــن روزنامــه پیــروزی 2-1 شــنبه شــب لیورپــول مقابــل لسترســیتی کــه ســبب شــد رکــورد صددرصــد پیــروزی مــردان آنفیلد در لیگ برتر انگلیس حفظ و آنها درصدر جدول تثبیت شــوند را به عنوان گزارش نخســت خود چاپ کرد.عکســی از چهــره یورگــن کلوپ هم هســت که از فرصت سوزی های شاگردانش ناراضی بود. لیورپولی ها گل دوم و پیروزی بخش را در وقت های اضافه به ثمر رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.