کوریره دلواسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

صفحــه اول ایــن نشــریه مثــل اکثــر روزنامههــ­ای ورزشــی دیگــر ایتالیــا در تسخیر دیدار حساس شب گذشته اینتر و یوونتوس از سری رقابت های سری A بود. کونته و ساری، سرمربیان دو تیم در شمایل شطرنجبازان­ی به تصویر کشیده شــده که بــا قویتریــن مهرههــای خود قصــد قلع و قمــع رقیبشــان را دارند. رونالدو و لوکاکو مهره های در دست دو سرمربی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.