استیلی روی نیمکت داغ امید

گزارش «ایران» از اتفاقات 3 روز گذشته تیمی که قرار است المپیکی شود

Iran Newspaper - - News - حامد جیرودی خبرنگار

تیــم فوتبال امید درحالی خــود را برای شکســتن طلســم ۴۴ ســاله صعــود نکــردن بــه المپیــک آمــاده میکنــد کــه نیمکــت آن ملتهــب و طــی روزهــا و ماههــای اخیــر، درگیــر حاشــیههای پرتعــدادی بــوده اســت. پــس از آنکــه زالتکــو کرانچــار نتوانســت بــا ایــن تیم در بازیهــای آســیایی 2018 جاکارتــا بــه موفقیــت برســد و در ادامــه هــم نمایــش خوبــی نداشــت، فدراســیون فوتبــال از بیــن گزینههــای مدنظر خود فرهاد مجیــدی کم تجربــه را به عنوان ســرمربی انتخــاب کــرد. بــا ایــن حــال مجیــدی هــم نتوانســت در دیدارهــای تدارکاتی بــا این تیم بارقههــای امید را ایجــاد کنــد و پــس از شکســتهایی که تیمــش برابر ازبکســتان داشــت، مورد انتقادات زیادی قرار گرفت و در نهایت از مســئولیتش کنارهگیــر­ی کــرد. پس از این اســتعفا، عصر شــنبه اکثر رسانهها از انتخــاب حمیــد اســتیلی بــه عنــوان ســرمربی تیم امیــد خبر دادنــد و حتی برخی نام علیرضا مرزبان، امیرحسین پیروانــی، رضــا شــاهرودی و رضــا حاج اســبویی را هــم به عنــوان دســتیاران او معرفــی کردند. البته فدراســیون مدتی اســت که در مواجهه بــا چنین اتفاقاتی ســکوت میکنــد و واکنــش رســمی بــه ایــن اتفاقات نــدارد. وضعیــت بغرنج تیم امید، برگزاری جلســات اضطراری کمیتــه فنــی و توســعه فدراســیون را به دنبــال داشــت. جلســاتی کــه بــا وجود تصمیمــات مهــم اتخــاذ شــده در آن، از ســوی ســایت فدراســیون فوتبــال اطالعرســا­نی صورت نگرفت. مجیدی در صفحه شــخصیاش خبر از استعفا داد و ایــن خبــر روی خروجــی ســایت فدراسیون قرار نگرفت.

در این شــرایط، دیــروز باالخــره این اطالع رســانی به صورت رسمی صورت گرفــت و با اعــالم کمیته فنی و توســعه فدراســیون فوتبــال، حمیــد اســتیلی به عنوان ســرمربی تیم فوتبــال امید ایران انتخاب شــد. این کمیته ضمن تقدیر از زحمــات فرهاد مجیدی و آرزوی توفیق و موفقیــت برای او، اعالم کرد که حمید اســتیلی به عنــوان ســرمربی جدید تیم امید ایران برگزیده شده است. ■ کارنامه ضعیف استیلی در مربیگری

اســتیلی بزودی تمرینات این تیم را آغــاز خواهد کرد ولی این ســمت او هم مانند پســتهای قبلی کــه عهدهدار آن شــد، با اما و اگرهای زیادی روبهروست. زننده گل قرن به امریکا در جام جهانی 1998 فرانســه، مربیگری را در سال 83 و بــا دســتیاری راینــر زوبــل آلمانــی در پرســپولیس لیگ چهارم آغــاز کرد و در ادامــه کنار دســت علی پروین نشســت. او در ادامــه دســتیار آریهــان هلنــدی و ســپس مصطفــی دنیزلــی ترکیــهای روی نیمکــت ســرخها شــد و آخریــن دستیاریاش هم حضور در کنار افشین قطبی بود که منجر به قهرمانی قرمزها در لیگ هفتم شد.

استیلی سرمربیگری را در لیگ نهم با هدایت تیم متمول و پرستاره استیل آذیــن آغــاز کرد و در ســه هفتــه مانده به پایان لیگ برکنار شــد امــا تیم او به مقام پنجم لیگ برتر دســت یافت که در واقــع بهترین عملکرد او محســوب میشود. استیلی در لیگ دهم هدایت شــاهین بوشــهر را برعهده گرفت ولی پس از فوت بــرادرش در فروردین 09، از این ســمت اســتعفا داد. اســتیلی در 31 خرداد 1390 و در شرایطی که علی دایی دو سال متوالی در فصلهای -89 88 و 89-90 پرســپولیس را قهرمــان جام حذفی کــرده بود و هــواداران این تیــم خواهــان ادامــه کار تیمشــان بــا شــهریار بودند، با پیشینه دوستی که با حبیب کاشانی سرپرست وقت باشگاه پرســپولیس داشت، توسط کمیته فنی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد اما توفیقی به دســت نیاورد و از همان بــازی اول بــا فشــار هــواداران مواجــه شــد و در نهایــت 18 آذر 1390 و پــس از شکســت 0-3 مقابــل اســتقالل در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی، از مربیگری پرسپولیس نیز کنارهگیری کــرد تا تنها حدود شــش ماه ســرمربی تیم مورد عالقهاش باشــد. استیلی در لیــگ چهاردهــم ســرمربی راه آهــن و لیگ پانزدهم ســرمربی ملوان شد اما در این تیمها هم به موفقیت نرسید و کنار رفت. ■ از مدیریت تا سرمربیگری امید

ایــن هافبــک ســابق تیــم ملــی و پرســپولیس کــه 82 بــازی ملــی در کارنامــها­ش دارد، در 24 فروردیــن 97 بــه عنــوان مدیر تیــم امید انتخاب شــد که در واقع همان مدیر فنی بود. پســتی کــه خیلیهــا آن را بــا جملــه معــروف پروین عنوان «مدیرفنی یعنی کشــک» میشناســند امــا گویــا این ســمت برای اســتیلی کشــک نبــود و پــس از اینکــه کرانچــار و بعــد مجیدی با او به مشــکل خوردنــد، حاال بــه عنوان ســرمربی تیم امیــد انتخــاب شــده تــا ایــن شــائبه کــه مدیرفنــی در فوتبــال ایــران آلترناتیــ­و سرمربی است، این بار رنگ حقیقت به خــود بگیرد. اســتیلی در فاصله نزدیک به ســه ماه مانده تا رقابتهای حساس انتخابی المپیک، ســرمربی تیمی شده کــه اگــر آن را راهی توکیو کنــد، به عنوان یــک ناجــی از او یاد میشــود امــا اگر به هدف خود نرســد، میتواند بگوید زمان زیــادی نداشــته. به هر حال فدراســیون روی مهــرهای ســرمایهگذ­اری کــرده کــه بیشــتر بازنــده بــوده ولــی باید دیــد این بــار میتواند معجزه کنــد و امیدها را به المپیک برساند یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.