کاراته ایران با 5 مدال بر بام مسکو ایستاد

Iran Newspaper - - News -

ششــمین مرحله رقابتهای لیگ برتر کاراته وان در سال 2019 در روســیه بــه پایــان رســید. ســارا بهمنیــار در دیدار پایانی وزن 05-کیلوگرم با نتیجه یک بر صفر مقابل ســارا هوبریــش از آلمان پیروز شــد و نخســتین مدال طالی کاراته ایــران را در این مرحله از مســابقات کســب کرد. در این مســابقات، بهمن عســگری در وزن -75 موفق به کســب مدال برنز شــد. طراوت خاکســار و حمیده عباســعلی بــا شکســت در دیدار ردهبندی در جایــگاه پنجم قرار گرفتنــد. رزیتا علیپور و ذبیــحاهلل پورشــیب نیز موفق به کســب مدال طال شــدند و ســجاد گنجزاده نقــره گرفت. گفتنی اســت، تیم ملــی کاراته ایران با کســب 3 طال، یک نقره و یــک برنز در ششــمین مرحله لیــگ برتر کاراته وان 2019 در مســکو خوش درخشــید و شــاگردان شــهرام هروی بــا 5 مــدال در مجموع مــردان و زنان عنوان قهرمانی را به دســت آوردند. این بهتریــن عملکرد کاراته ایران در 6 مرحله لیگ برتر کاراته وان ســال 2019 اســت. تا پیش از این کاراته ایران در مجموع مردان و زنان نتوانســته بود به 3 طال دســت یابد. اســپانیا با 2 طال، یــک نقــره و 2 برنــز در رده دوم ایســتاد و آذربایجان با 2 طــال و یک برنز رده سوم را از آن خود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.