برزیل، مانع ادامه شگفتیسازی جوانان کوالکوویچ

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / مســابقات جــام جهانی والیبــال 2019 در ژاپــن دیــروز پیگیری شــد و تیم ملی ایران به مصاف برزیل رفــت و 3 بــر یــک شکســت خــورد. موضــوع جالــب نتایــج مشــابه تیــم ملــی در 5 بــازی گذشــته اســت؛ ایران یــا 1-3 شکســت خورده یا پیروز شــده. کوالکوویــ­چ پــس از دو شکســت در دو بــازی نخســت مقابــل روســیه و مصر، دســت بــه جوانگرایــ­ی زد. البتــه هــم جــواب داد و شــاگردانش مقابل کانادا و اســترالیا صاحب دو پیروزی شــدند. پوریــا یلــی، امیرحســین اســفندیار، علی شــفیعی، پوریا فیاضی، مســعود غالمی و جواد کریمی 6 بازیکن اصلی ایــران در دیــدار مقابــل برزیــل بودنــد و محمدرضــا حضرتپــور (لیبــرو) و محمدرضــا مــؤذن نیــز بــه تنــاوب به زمین آمدنــد. کوالکوویچ از چهرههای شــاخصی همچــون ســعید معــروف، امیــر غفور، میــالد عبادی پــور و فرهاد قائمــی در ایــن دیــدار بهــره نبــرد. در پایــان این دیــدار حســاس، پوریــا َیلی پشــت خطزن جوان تیم ملی با کسب ۵2 امتیاز، امتیازآورت­رین بازیکن زمین شــد. عملکــرد خــوب بازیکنــان جوان در این بازی حتی مــورد تقدیر بازیکن نامــدار تیم حریــف هم قــرار گرفت تا جایــی کــه برونــو رزنــده، کاپیتــان تیم ملــی والیبال برزیل در نشســت خبری گفــت: «ایران نســل خوبــی در والیبال دارد و آنها این نسل خوب را با نفرات باتجربــه خود در ترکیب قــرار دادهاند. ایــران واقعــاً تیم بســیار خوبی اســت، آنهــا سیســتم دفاعی مناســبی دارند و هرگز تسلیم نمیشــوند. بازی کردن مقابــل آنها بــرای هیچ تیمی آســان نیست.»

ایگــور کوالکوویــ­چ، ســرمربی تیــم ملی پــس از باخت مقابل برزیل بیان داشت: «همیشه از بازی با برزیل لذت میبریم به همیــن دلیل چه بازیکنان جــوان و چــه بازیکنــان بــا تجربــه مــا همیشه با انگیزه باال مقابل این تیم به میــدان میروند چرا کــه فرصت بازی کــردن بــا یکــی از بهترینهــا را دارنــد. از باخــت مقابــل ایــن تیــم ناراحــت هســتم چون برد در ایــن دیدار، روحیه مــا را تقویت میکرد. بازیکنان خســته هســتند، برخــی مصدومیــت مزمــن دارنــد و برخی هم مثــل فرهاد قائمی در این رقابتها مصدوم شدند. هدف ما این اســت که بازیکنــان را با ذهنیتی آمــاده و شــرایط جســمی مناســب راهــی تیمهای باشــگاهی خــود کنیم. همچنین میخواهیــم بازیکنان جوان در ایــن رقابتهــا از بــازی بــا تیمهای قدرتمنــد دنیــا لــذت ببرنــد و بــرای هــر تــوپ بجنگنــد.» همچنین ســعید معروف، کاپیتان تیم ملی گفت: «فکر میکنم بازی بســیار سختی بود و البته از ســوی دیگر، برزیلیهــا انتظار چنین عملکردی از تیم ما نداشتند. بازیکنان جــوان مــا بخوبــی جنگیدنــد و فشــار زیادی به حریف وارد کردند.» ایران در ششمین بازی خود چهارشنبه ساعت 12:30 به مصاف امریکا میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.