گل به خودی طارمی، درخشش سردار

Iran Newspaper - - News -

گــروه ورزش / لژیونرهــا­ی فوتبــال ایران شــنبه شــب و همچنیــن دیــروز در دیدارهــای مختلفــی بــرای تیمهــای خــود بــه میــدان رفتنــد کــه اتفاقهای جالــب و البته غیرمنتظــر­های هم برای آنها رخ داد. شــنبه شــب زوولــه که رضا قوچاننــژا­د را 90 دقیقــه در ترکیــب داشت، در چارچوب هفته نهم اردویژه هلند، 0-1 مغلوب هیرنوین شد. ریوآوه در مســابقات کاپ پرتغــال و در حالــی کــه از ابتدا مهــدی طارمــی را در اختیار داشــت، به مصــاف پورتیموننس رفت که ایــن دیدار 1-1 به پایان رســید. اتفاق عجیب این بــازی این بود که طارمی که در بازیهای قبل ستاره تیمش بود، این بار به اشتباه دروازه خودی را با ضربه سر باز کرد. ســایت »ojogo« پرتغال درباره اشتباه فاحش طارمی نوشت: «طارمی همیشــه برای ریوآوه گلزنــی میکند اما این بار در معادالت اشــتباه کرد و دروازه خودی را باز کرد.» البته ســایت باشــگاه ریــوآوه دیــروز بــرای مهــدی طارمی در دیدارهــای پیــش رو تیــم ملــی مقابــل کامبــوج و بحریــن آرزوی موفقیت کرد. همچنین از هفته نهم رقابتهای لیگ پرتغال، آوس میزبان توندال بود و با یک گل شکســت خورد تا ششمین شکست متوالــیاش رقــم بخــورد. در ایــن بازی مهرداد محمدی در ترکیب اصلی آوس حضور داشت و 90 دقیقه بازی کرد.

در هفته دوازدهم لیگ روسیه، دیروز زنیــت به مصــاف اورال رفت و با نتیجه 3-1به پیروزی رســید. ســردار آزمون که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت، خــوش درخشــید و گل ســوم تیمش را در دقیقــه 63 زد و یــک پــاس گل داد تا از ســایت «هواسکورد» نمره خوب 8.3 از 10 را بگیــرد و به عنوان دومین بازیکن برتر میدان شــناخته شود. سردار بعد از این دیــدار گفت:«3 امتیاز ســخت را به دست آوردیم. برای ما بازی آسانی نبود چــون هــر 3 روز یک بازی میکنیــم و از نظر فیزیکی خسته شــدیم. با این حال ما بازیکنان حرفهای هستیم و تحت هر شرایطیباید­بهترینبازی­هایخودمان را ارائــه کنیــم. ایــن بــرد را به هــواداران زنیــت تقدیــم میکنــم کــه در کنــار مــا بودنــد.» در چارچوب رقابتهای هفته دهــم ژوپیر لیگ بلژیــک، یوپن که امید ابراهیمی را در ترکیب ابتدایی و ســعید عزتاللهــی را بــرای دومیــن مســابقه پیاپــی روی نیمکت داشــت، به مصاف مچلن رفت و با 2 گل شکســت خورد تا بدون تغییر جایــگاه در رتبه چهاردهم جدول ژوپیر لیگ بایستد. ابراهیمی که ســومین حضور متوالــیاش در ترکیب یوپن را تجربه میکــرد، در این دیدار 0۶ دقیقــه به میــدان رفــت و در دقیقه 3۴ کارت زرد گرفــت ولی عزتاللهی برای دومینمسابق­هپیاپینیمک­تنشینبود. در یکــی از دیدارهــای هفته هفتم لیگ یک ترکیه، تیم استانبول اسپور که برای دومین بازی پیاپــی اللهیار صیادمنش را جزو نفرات ذخیره داشت، به مصاف کیجیورنگوج­ــو رفــت و بــه تســاوی 1-1 رســید. صیادمنــش در ایــن مســابقه از دقیقه ۴7 جانشین دورموس شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.