نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی وزنهبرداری

Iran Newspaper - - News -

پــس از نشســت ســه جانبــه وزارت ورزش و جوانــان، کمیتــه ملــی المپیــک و فدراسیون وزنهبرداری، مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع و بنا بر درخواست فدراســیون وزنهبــردا­ری، نامــهای از ســوی کمیتــه ملــی المپیــک بــه تامــاش آیان، رئیس فدراســیون جهانی جهت مســاعدت در اعزام کیانوش رســتمی و ســعیدعلی حسینی به مســابقات کسب سهمیه المپیک در ســوئیس، آماده و ارسال شود. دیروز(یکشنبه) این اتفاق افتاد و نامه ای با امضای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به فدراسیون بینالمللی وزنهبرداری ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.