عیسیزاده: شاید اسکوچیچ دیگر برنگردد

Iran Newspaper - - News -

ایستادن صنعت نفت آبادان در رده چهارم جدول لیگ برتر نوزدهم فوتبال کشــور از نکات جالب این مسابقات بوده است اما شرایط مالی نامساعد این باشگاه و امکان جدایی دراگان اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم آبادانی، حال و هــوای نفتیهــا را تیــره کرده اســت. علــی عیســیزاده، مدیرعامل صنعت نفــت دیروز بــا تأکید بر اینکه این باشــگاه منحل نمیشــود، گفت: هر چقدر از نظــر فنی خوبیــم، به لحاظ اقتصادی میلنگیــم. در مورد احتمال جدایی اســکوچیچ نیز باید بگویم که او یک مربی حرفهای اســت و بدیهی اســت که اگر پولش را نگیرد، نزد ما برنگردد. وی با اشاره به بیانیه اخیر وزیر نفت هم گفــت: وزیر نفت فقط قانون را یادآوری و تأکید کرده که وزارتخانه نمیتواند در ورزش حرفهای سرمایهگذار­ی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.