بچههای امروز در دنیای متفاوتی زندگی میکنند

Iran Newspaper - - News - ابراهیم فروزش کارگردان

به مناسبت فرا رســیدن هفته کودک، موزه سینما با همکاری کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانــان هفت فیلم کمتر دیده شــده از تولیدات ســینمای کانون را نمایش مىدهد. فیلمهای «باشو غریبه کوچــک»، «دونــده»، «خمره»، «ســاز دهنــى»، «رهایــى»، «عمو سیبیلو» و «مسافر».

28 سال از ســاخت فیلم «خمره» مىگذرد. فیلمــى كــه بــرای مــن خاطرههــای تلــخ و شــیرين زيادی داشــت. ما 2 ماه جايى در 30 كیلومتــری جنوب يزد به نام «ســر يــزد» كار مىكرديــم كه يک منطقــه كويری بــود و هوا آنقــدر گرم بــود كه بــدن مىســوخت و تاول مىزد. يادم مىآيد كه بدن يکى از دستیاران مــن كه نامش لوريک بود بعد از چند روز كار تــاول زد. بــا وجود اين ســختى گروه تــا پايان همراه من ماندند و كار را ادامه دادند. «خمره» مســتندی اســت كه داســتانى در خــود دارد. مــن به دلیل اينکــه از بومىهــا و كــودكان همان منطقه اســتفاده مىكــردم تابع شــرايط بچهها بــودم. به بچهها مىگفتــم چه كار كنند امــا آنها كار خودشــان را مىكردنــد و ايــن طور نبود كه شســته و رفته بخواهم با آنها كار كنم. اصالً امکانش نبود. افراد محلى بزرگسالى هم كه جلو دوربین ما مىآمدند همین شــرايط را داشــتند. خاور كه نقش مادر بچه را بازی كرد دالک حمام بود و نمىدانم سواد داشت يا نداشت اما خیلى راحت ديالوگى كه مىخواستیم مىگفت. ايــن فیلمها اســتناد تاريخى دارند و شــايد جذابیتش همین اســت كــه تماشــاگر مىتوانــد آن را بــاور كند و برايــش باور پذير اســت. اما نمايــش مجــدد ايــن فیلمها اآلن شــايد چنــدان مؤثر نباشــد چون اينها فیلمهايى هســتند كه آن زمان ســاخته شدند و در همان زمان خــودش هم زيــاد مورد توجه قــرار نگرفتنــد. چون از نظــر موضوع خیلى غريب بود. اگر بگويیم مخاطبان امروزش مىتوانند بچههای امروز باشــند اشــتباه مىكنیم چون بچههای امروز در دنیای ديگری ســیر مىكنند و با مسائل گذشــته غريبه هستند. حتى در هالیوود كه فیلمهای كالســیک كودكان بازسازی شــد پدر و مادرهايى كه قديم اين فیلمها را ديده بودند با شوق و ذوق مىرفتند و با تماشای نسخه جديــد خاطرات شــان زنده مىشــد ولى بچههای امــروز متفاوتند و بايد هم همینطور باشــند. بچه امــروز بچه ديروز را نمىفهمد چون ســر و كارش با چیزهــای ديگری اســت. فیلمهايى ماننــد «خمره» بخشى از تاريخ سینمای ايران هستند و برای آنهايى كه عالقهمند به اين تاريخ هستند تماشايشان خوب است وگرنه نمايش مجدد آنها تأثیری برای بچههای امروز و سینمای كودک ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.