پیشبینیام درباره فروغ درست از آب درآمد

گفتوگوی «ایران» با عظمیعدل، اولین مترجم زن ایران

Iran Newspaper - - صفحه اول -

اولیــن ترجمــهاش را بــه دور از چشــم دیگــران و در 10 ســالگی انجام میدهد. هر چنــد کــه با مــرگ زودهنــگام پدر، شــانس انتشــارش از دســت مــیرود. چنــد ســالی میگــذرد تــا شــانزده-هفده ســالگیاش؛ وقتــی ترجمــهاش از «جامهپشــمی­ن» نوشته «هانری بوردو» در ســال 1316 روانه کتابفروشیه­ا میشــود و نام عظمی عدل را بهعنــوان اولیــن مترجــم زن کشــورمان ثبــت میکند. عــدل عالوه بر زبان فرانســه بــه انگلیســی هــم تســلط دارد. در ســال 8۹۲1 متولــد شــده و در صد ســال گذشــته بخشهایمهمی­ازتاریخمعا­صرمانرابه چشــم دیده و به لطف خانوادهای که در آن دیده به جهان گشوده و زندگیاش با حبیب نفیسی،وزیرکارکاب­ینهحسینعال­ء،بسیاری از سیاستمدارا­ن آن دوران را دیده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.