تلفن: 88769075 - 021 پیامک: 3000451213

Iran Newspaper - - صفحه اول -

■ جلوگیــری از تــردد ماشــینهای فاقــد

معاینــه فنــی/ یــک شــهروند: بیشــتر ماشــینهای ســنگین که اقــدام به تخلیه زباله میکنند فاقد معاینه فنی هستند. از نیروهــای انتظامی درخواســت جلوگیری از تــردد ایــن ماشــینها را دارم، چرا که به سالمت مردم بستگی دارد.

■ انتقــال کارخانه روغنســازی شــهرری/

علی جبرئیلی: باتوجه به آلودگی کارخانه روغنسازیدر­شهرری،باتوجهبهپی­گیری مردم و ساکنان منطقه، هیچ اقدامی برای انتقال این کارخانه صورت نگرفته است.

■ حــل مشــکل دســتفروشه­ای

رضوانشهر/ یک شــهروند: دستفروشها در پیادهروهــ­ای ایــن شــهر اقــدام بــه دستفروشی میکنند که باعث مزاحمت بــرای مــردم و ســاکنان ایــن شــهر شــده اســت. از مســئولین محتــرم شــهرداری و فرمانــدار­ی رضــوان شــهر درخواســت رسیدگی به این مشکل را داریم.

■ پرداخت حق ایثارگران/ آقای خزایی: از آقایرئیسجم­هورخواهشمن­دیمنسبت بــه پرداخت حــق بازنشســتگ­ی ایثارگران اقدامنمایی­د.

■ دلیــل تناقض در رتبهبنــدی فرهنگیان/

آقای نوری از زنجــان: این همه تناقض در طــرح رتبهبنــدی فرهنگیان بــه چه دلیل اســت؟ لطفــاً صدای مــا فرهنگیــان را به گوشمسئوالن­برسانید.

■ معیارقطعیا­رانه/آقایپهلوان:درآمدی حــدود 1700000 تومــان دارم کــه یارانــه اینجانب قطع شــده اســت. از مســئولین محترم ستاد هدفمندی یارانه درخواست داریــم دلیل و معیار قطع یارانــه مردم را اعالمکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.