آغاز‌مناسبات‌با‌اوراسیا‌از‌5‌آبان

افقهای جدید در حوزه اقتصاد با تحرک دیپلماتیک گشودهایم

Iran Newspaper - - News -

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفت: عضویــت در اتحادیههــ­ای منطقــهای همچون اتحادیه اوراسیا، تمرینی برای افزایش توان رقابت اقتصاد ما در سطح جهانی است.

محمــود واعظــی در بخشــی از گفتوگــوی خود با ایســنا دربــاره ســفر رئیــس جمهوری بــه ارمنســتان و شــرکت در اجــالس اتحادیــه اوراســیا افــزود: اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه منطقهای- اقتصادی و متشکل از کشورهایی است که هر کدام قابلیتها و ظرفیتهای قابــل توجهــی بــرای شــراکت اقتصــادی با کشــورمان دارند. روشــن اســت که در شــرایط تحریم و تروریسم اقتصــادی و فشــارهایی کــه به شــرکای تجاری ســنتی ایران از ســوی امریکا وارد میشــود، باید با دیپلماسی فعال دنبال شــرکای جدید و بازارهــای متفاوت برای عرضــه محصوالتمان باشــیم. عضویــت در اتحادیه اوراســیا فرصت بســیار خوبی را برای تجار و بازرگانان مــا فراهــم میکنــد. از ۵ آبان مــاه عضویت ایــران در مناســبات اقتصــادی این اتحادیه کلیــد میخورد و در مرحلــه اول ۲0۵ قلــم کاالی مــا بــا تعرفــه ترجیحــی نزدیک به صفر به کشــورهای عضو ایــن اتحادیه وارد میشود.

وی ادامــه داد: حضــور ایــران در ایــن اتحادیــه و اجــالس آن در ارمنســتان، در واقــع یکــی از نشــانهها بــرای هیــأت حاکمــه امریکاســت تــا بفهمنــد کــه تحریمهای آنها نتوانسته ایران را به انزوای اقتصادی بکشــاند و تعامالت تجاریاش با کشورهای دیگر دنیا را متوقــف کنــد. ما با تحــرک دیپلماتیــ­ک در ماههای گذشــته، افقهــای جدیــدی را در بحــث اقتصــادی گشــودیم و اجــازه ندادیــم آنها بــه اهدافی که در ســر داشــتند، برســند. واعظی گفت: موقعیت جغرافیایی بینظیر کشــور ما برای هر شریک تجاری یک فرصت است. فقط به عنوان یک نمونه؛ این موقعیت شرایط را بــرای ترانزیــت از خلیــج فــارس تــا دریــای ســیاه و مدیترانه مهیا کرده و این بسیار مهم است. کشورهای عضو اتحادیه اوراســیا اتفاقاً از عضویت ایران استقبال کردند چون میدانند اقتصــاد ایران ظرفیت عظیمی دارد و این ظرفیت برای کشــورهای دوســت و شرکای تجاری، یک موهبت است.

رئیــس دفتر رئیس جمهوری دربــاره رویکرد ایران به همســایگان هم تصریح کرد: عزم ما برای توســعه روابــط با همــه همســایگان اســت. حتــی حاضریم از خطاهای گذشــته برخی از کشــورها چشمپوشی کنیم. ما با شــعار ائتالف امید و صلح هرمز در سازمان ملل با دنیا ســخن گفتیــم و همان طور که ریاســت محترم جمهــوری تأکیــد کردنــد بهتر اســت کشــورهای دیگر از دخالــت در امــور منطقــه طــرد شــوند و بهترین راه بــرای بازگردانــ­دن امنیت و آرامش بــه منطقه خروج نیروهــای خارجــی و گفتوگــو و تعامل ســازنده میان همــه کشــورهای منطقــه اســت. واعظی در پاســخ به این ســؤال که آیا این رویکرد در برابر کشورهایی مانند عربســتان نیز جاری اســت؟ افزود: ما صلــح و امنیت را برای تمامی کشــورهای منطقــه میخواهیم و البته امنیــت در خلیــج فــارس تنهــا بــا حفــظ امنیــت آن توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس تأمین میشود. بنابراین وقتی پیشگام «ابتکار صلح هرمز» مربوط به امنیــت منطقه هســتیم، حاضریــم در چارچوب آن با همه کشورهای منطقه به گفتوگو بنشینیم.

واعظی درباره برخی انتقادها از خندههای روحانی در دیدارهــای دیپلماتیــ­ک نیویــورک هــم گفــت: بــه نظرم بهترین پاسخ به پیشنهاد و اصرار سران فرانسه و انگلیــس بــرای دیدار با ترامپ، همــان خندهای بود که رئیس جمهوری داشــتند. این نشان دهنده اعتماد به نفس ملی و نماد شکســت فشار حداکثری برایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.