توسعه روستا با همافزایی ذینفعان

Iran Newspaper - - صفحه اول - غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران

روســتا از دیرباز کانون تولید بوده اســت. بــا وجود نقش و اهمیت روستاها در توسعه و برنامهریزی­ها و تالشهایی که با هدف بهبود وضعیت روستاهای کشــورما در دهههای اخیر تدوین و به انجام رســیده اســت، اما وضعیت تولید و اشتغال در روستاها همچنان نگرانکننده اســت. متأثر از فضای عمومی کشور، فضای کسب و کار در روســتاها نیــز امروز برای فعالیتهای مولــد و ارزشآفرین نامساعد اســت. وضعیتی که آمار باالی مهاجرت دائم و موقت روســتاییا­ن از روســتاها و اســکان در حاشــیه شــهرها، اشــتغال در مشاغل کاذب و بیشمار مشکالت اجتماعی را منجر شده است. این در حالی اســت کــه زمینه بســیاری از فعالیتهای اقتصادی بویژه در حوزه تولید کاال، بازرگانی و تجارت در روستا ایجاد میگردد.

از اینروســت که به این باور معتقدیم که توســعه واقعی کشــور باید از روســتاها آغاز گردد، چرا که میتواند پایدارترین و کمهزینهتری­ن توســعه را ســبب شــود. بدین منظور شناخت مشکالت و نیازهای واقعی روستاها از یکسو و توانمندیها­ی مناطق روستایی از سوی دیگر و توسعه مبتنی بر آنها را ضروری میکند.

ارائــه کمکهــای فنی و تخصصی در جهت بهبود کســب و کارهای موجود روســتا یا ایجاد کســب و کارهای جدید مبتنی بر ظرفیتهای روســتا میتواند به ترویج اشتغال و کارآفرینی در روستاها کمک شایان توجهی نماید. زمان حمایت از تالشگران واقعی در روستاهاست. از سوی دیگر، برنامهریزی جهت حفظ و نگهداشت فرهنگ بومی و اصیل روستا نظیر تالش و کوشش، دوستی و همراهی با طبیعت، همیاری و همکاری در ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در روستاها بسیار مؤثر خواهد بود.

بر کســی پوشیده نیست که توسعه انسانی به مثابه ســنگ بنای توسعه پایدار، جز از طریق آموزش و توانمندساز­ی بیشمار سرمایههای انسانی در روستاها محقق نمیشود. جوانــان روســتایی امــروز بیــش از هر زمــان به خودبــاوری و عــزت نفس برای ســاختن روستایشان نیازمندند. نمیتوان از توسعه روستا سخن گفت و بیتوجه به دختران و زنان روســتایی بود که امروز با مهاجرت بیشتر مردان به شهرها، به ساکنان اصلی روستا بدل شــدهاند. به تجربه دریافتهایم که مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، اثرات توسعهای فزایندهای را هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بویژه در زمینه افزایش رفــاه خانــوار روســتایی در پی خواهد داشــت. بیتردید با توانمندســ­ازی زنان روســتایی، میتوانیــم بــه تربیــت نســل آینده روســتا با امیــد و انگیزه بیشــتر، باورهــا و نگرشهای فرهنگی سازنده و رو به جلو بیش از این امیدوار باشیم. وقت آن است تا با نقد و ارزیابی تجربیات موفق بومی و جهانی در توسعه روستاها، در تعامل میان تمامی ذی نفعان و ذیمدخالن اعم از مردم روستایی، بخش دولتی، بخش خصوصی و غیردولتی ...و نقشه راه مناسب توسعه روستایی کشور را ترسیم کنیم و به مدل کارآمد و مورد وفاقی از توسعه متوازن و پایدار در روستاهای کشور دست یابیم و به نحوی هم افزا، منابع و امکانات را در جهت بهبود وضعیت موجود به کار گیریم. در نتیجهگیری باید گفت که توسعه روستاها در گرو تالش و همافزایی تمامی ذی نفعان و ذی مدخالن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.