تشکیل دولت کار

Iran Newspaper - - صفحه اول -

برخی از کارشناســا­ن نســبت به بــروز یک بحرانفراگی­راقتصادی-اجتماعیهشد­ار میدهند در حالی که حســن طایی، عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبایی آن را عدم تعادل در بازار میداند و معتقد است تشکیل یک دولت کار کــه بتواند اجماع و همکاری ســه قوه را داشــته باشــد بــازار اشــتغال ر ا بــه تعادل میرساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.