دولت خط قرمز ندارد

در روستای «چنار محمودی»لردگان از سرنگ آلوده استفاده نشده است

Iran Newspaper - - News -

گــروه سیاســی/ حــوادث مربــوط بــه روســتای «چنار محمودی» شهرســتان لــردگان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، مهمتریــن بخــش نشســت خبری روز گذشته سخنگوی دولت بود. علــی ربیعــی ضمــن دفــاع و قدردانی از تاشهــای بهــورز روســتای «چنــار محمــودی»، اقدامــات او را در راســتای «شــیوع شناســی» یــا شناســایی دالیل شــیوع بیماری در این روســتا دانست و درعیــن حــال، هرگونه انتقــال بیماری ایدز در این روستا از طریق سرنگ آلوده را تکذیب کرد. او با تأکید بر اینکه مردم این منطقه به تدین و فرهنگ واال شــناخته شــدهاند، هرگونه حاشیهسازی رسانههای داخلی و خارجی را تقبیح کرد و گفت که اکنون 16 تیم در منطقه هستند تا از جنبههای مختلف به اهالی کمک کنند.

به گزارش «ایران»، سخنگوی دولت با اشــاره به اینکه درباره مســأله حادث شــده در روســتای «چنار محمودی» با ۲ مدیــرکل اطاعات منطقه، معاونان وزیــر بهداشــت و خــود وزیر بهداشــت بــه طــور مفصــل گفتوگــو کــرده و در ادامــه با مســئوالن سیاســی منطقه نیز صحبــت کرده اســت، اطاعــات جامع خــود براســاس این گفت و گوهــا را این طور تشــریح کرد: اوالً هرگونه اســتفاده از ســرنگ آلــوده از ســوی بهیــار وزارت بهداشت را کاماً تکذیب میکنم.

ماجــرا از ایــن قرار اســت کــه فردی بــه پزشــک مراجعــه میکند و پزشــک تشــخیص میدهــد ایمنــی بــدن وی پائیــن آمــده اســت، ســپس او را بــه آزمایشهای بیشتری ارجاع میدهد.

او با اشاره به اینکه وزارت بهداشت بــه وظیفــه خــود بهطــور اخاقــی و حرفهای عمــل کرده اســت، ادامه داد: بافاصلــه بــا دیدن این عائــم، وزارت بهداشــت شیوعشناســ­ی را آغــاز کــرد تــا دریابد علــت این موضوع چیســت، زیــرا به طــور طبیعی هــر نــوع بیماری از جملــه وبــا یــا طاعــون به هــر کجا که برود، کنترلهــای الزم صورت میگیرد تــا بیماری به طور کامــل از بین برود که در این منطقه نیز به همین سیاق عمل شده است.

ربیعــی بــا بیــان اینکــه بهــورز ایــن روســتا، برای شــیوع شناســی به منطقه مــیرود و کار خــود را انجــام میدهــد، اضافه کــرد: ماجرا از وقتــی به انحراف رفــت کــه ایــن بهــورز خــوب مــا بــدون هیچ تخصصی و ســؤالی از وی، از سوی مقــام قضایــی اســتان بازداشــت شــد. وقتــی در ایــن بــاره ســؤال کــردم، گفته شــد بازداشــت وی به دلیــل این بود که ممکــن اســت علیــه وی خشــونت بــه خرج داده شــود، امــا نکته اینجا اســت که همــه اطاعات غلط از همین نقطه شروع شد.

ســخنگوی دولــت ضمــن قدردانی از اقدامــات مســئوالنه بهیــار روســتای چنــار محمودی و با بیان اینکه باید این بهیــار را تشــویق کنیــم، ابتا بــه چنین بیماریهایـ­ـی را دارای زمانبندیهـ­ـای طوالنی دانســت و گفــت: بیماریهایی کــه پایههــای ۰1 ســاله و 8 ســاله دارند، ماننــد این بیمــاری، در عرض یک ماه بهوجــود نمیآینــد، ضمــن اینکــه فکر میکنم اینقدر ناچیز اســت که در همه دنیــا روزانــه انــواع و اقســام بیماریهــا هســت و پیرامــون ایــن بیماریهــا مطالعه انجام و پیشگیری میشود.

ربیعــی با بیــان اینکه اکنــون ۶1 تیم در چنــار محمودی مســتقر هســتند، به مــردم منطقه اطمینــان داد که از هیچ سرنگ آلودهای استفاده نشده است. او گفــت: البتــه در آن منطقه نیز تعدادی -حــدود ۶۲ نفــر- معتــاد هســتند کــه ممکن اســت از ســرنگ آلوده استفاده کرده باشــند، کــه در تمام دنیــا هم این اتفاق دیده میشود.

ربیعــی، درعیــن حــال شــایعات یــا گمانهزنیهـ­ـای ایجــاد شــده دربــاره فرهنــگ منطقــه را بشــدت رد کــرد و افــزود: ایــن منطقــه، یــک منطقــه بــا فرهنــگ خــوب، افــرادی متدیــن و بــا عقبه فرهنگی اســت، از ایــن رو به نظر میرســد آنچه امــروز در آنجــا رخ داده اســت، به دلیــل ناامنی روانــی بود این امر بیشتر در منطقه اثر گذاشته است.

او در تحلیــل رســانهای حــول ایــن جریــان نیــز از رســانههای فارســی زبــان خارجــی انتقــاد کرد و گفــت: این رســانهها بــه ســرعت هــر موضوعــی را بــه نارســایی نظــام جمهوری اســامی نســبت داده و آن را بــه یــک مســأله اجتماعی تبدیل میکننــد، درحالی که ایــن مســائل پدیدههایی هســتند که در همه کشــورهای جهان از امریکا تا اروپا و کشــورهای توســعه یافتــه هــم هر روز متصور و در حال رخ دادن هستند.

ربیعــی درعین حال، از رســانههای رســمی کشــور در برخــورد بــا مســأله چنــار محمــودی قدردانــی و تصریــح کــرد: به جــز فضــای مجازی، رســانهها هوشــمندان­ه و مســئوالنه عمل کردند و از آنان تشکر میکنیم.

ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه وزن ایــن رخداد در چنــار محمودی به گونهای نبوده اســت که خارجیها روی آن موج ســواری کننــد و بخواهند مردم یــک منطقــه را نگــران کننــد، افــزود: مــردم منطقه اطمینان داشــته باشــند وزارت بهداشــت با مراقبت موضوع را دنبال میکند، موجسواریها­ی داخلی و اطاعرســان­یهای داخلــی منجــر بــه این فضا شــده که البته برای ما هم یک هوشیارســا­زی اســت کــه غربالگریها بایــد بموقــع انجام شــود، بــا واقعیات روبــهرو شــویم و اگر هم بیمــاری ایجاد میشــود، آن را درمان کنیــم که وظیفه دولت را در این زمینه سنگین میکند. ■ پذیــرش فریــدون در دانشــگاه قبل از دولت روحانی بوده

سخنگوی دولت در پاسخ به ابهامی که چندی اســت برخی درباره مدرک و دانشگاه محل تحصیل حسین فریدون مطــرح میکنند، نیــز با بیــان ا ینکه در ایــن باره مطالعــه کرده و بــا وزیر علوم و مدیران دانشگاه صحبت کرده است، گفــت: آقــای فریــدون قبــل از دولــت حســن روحانــی بــه عنــوان دانشــجوی دکتــری در یکــی از دانشــگاهه­ای گیان پذیرفته شــده بود بنابراین پذیرش وی در این دولت نبوده است.

فریدون به دانشــگاه شــهید بهشتی انتقــال پیــدا میکنــد. او در ادامــه بــا بیــان اینکــه رئیــس وقت این دانشــگاه کــه االن رئیــس دانشــگاه آزاد اســت و

رئیــس دانشــگاه شــهید بهشــتی فــرد بســیار ســختگیری اســت و جبهه گیری سیاســی نــدارد، اضافــه کرد: دیــدم که چند نماینــدهًدر این باره موضع گرفته بودنــد. اتفاقــا ادعاهایشــ­ان را تغییــر دادنــد از ایــن تعــداد حداقــل ۲ نفر بر ســامت رونــدی کــه طــی شــده اســت صحه گذاشتند.

ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه اســارت فریــدون در منطقــه کردســتان

در ســالهای دفــاع مقــدس و نیــز جانبــازی ۰3 درصــدی او، انتقــال وی بــه دانشــگاه شــهید بهشــتی را قانونــی و بااشــکال توصیــف و دربــاره حکــم دادگاه علیــه او نیــز تأکیــد کــرد: در این ماجــرا هیچ شــخص یا فردی از ســوی دولت دخالتی نداشته است، زیرا برادر رئیــس جمهــوری بــودن قطعــاً هیــچ مزیتــی بــرای حســین فریــدون در این پرونده نداشــته اســت. وی نیــز همانند هر شــهروند دیگری حق اعتراض دارد و مسیرهای قانونی را باید طی کند.

ربیعی با بیــان اینکه اســتدالله­ای وی نیــز باید مانند هر شــهروند دیگری شــنیده شــود و انشــاءاهل­ل که منصفانه در ایــن مورد قضاوت شــود، خطاب به برخــی از مخالفــان دولــت و رســانهها گفــت: اگــر هــم منتقــد هســتید اجــازه بدهیــد دادگاه کار خــود را انجــام دهد. ایجــاد فضــای ســنگین سیاســی روی دادگاه متأســفانه رویــهای اســت کــه ما مدتی است با آن مواجه هستیم.

ربیعــی گفــت: دکتــر روحانــی بارها گفتــه انــد هیــچ خــط قرمــزی بــرای رســیدگی بــه ایــن امــور ندارنــد. هیــچ کمکــی از ســوی دولت صــورت نگرفته اســت. برادر دکتــر روحانی بــودن هیچ امتیازی نداشــته، اجازه بدهید در مورد برعکسش اظهارنظر نکنم ایشان مثل همــه شــهروندان بایــد رســیدگیها­ی قانونی را طی کنند.

ســخنگوی دولت همچنیــن ادعای مطــرح شــده از ســوی قاضــی صلواتی مبنــی بــر ارتبــاط همســرش بــا یــک متهــم و نقل و انتقــال ۲ میلیارد تومان بــه حســاب او را تکذیــب کــرد و گفــت: مــن همســر نــدارم. از قاضــی صلواتی درخواســت میکنم توضیحاتی درباره فــرد مدنظرش بدهد. از طرفی، شــوکه هم شــدم و با خود گفتم همســرم کجا بود؟

ســخنگوی دولــت در واکنــش بــه رویدادهــا­ی اخیــر عــراق نیــز، بــا ابــراز اطمینــان از اینکــه دولــت و ملــت عــراق از بلــوغ و آگاهــی کافــی بــرای حــل مشکاتشــان برخوردار هســتند و بخوبــی از عهــده آن برخواهنــد آمد، گفــت: راه درســت غلبــه بــر مشــکات وحدت عراق حول مرجعیت این کشور و تکیه بر آن است.

جمهــوری اســامی ایــران هماننــد همیشــه آمادگی خود را برای ایســتادن در کنــار بــرادران و خواهــران عراقــی و هرگونــه کمــک به آنهــا اعــام میکند و هیــچ شــکلی از تبلیغــات جعلــی و مســموم نخواهــد توانســت دو ملــت ایران و عراق را از هم جدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.