برش

Iran Newspaper - - News -

■ براســاس موافقتنامـ­ـه اوراســیا، از تاریــخ ۵ آبــان، ۲۰۵ قلــم کاالی صنعتی و کشــاورزی مشــمول تثبیت و بعضاً کاهــش تعرفه خواهد شــد که میتواند به ۵ کشــور عضو این اتحادیه با ۰۰۲ میلیون نفر جمعیت صادر شود.

■ ســهم اشتغال روســتاییا­ن از اشــتغال کل به ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

■ 93 درصد از روستاها از جادههای مطلوب، بیش از ۰8 درصد گاز خانگی، ۴8 درصد آب آشــامیدنی ســالم و صد درصد روســتاها به شــبکه خانههای بهداشت و مراکز سالم روستایی دسترسی دارند.

■ دربــاره یارانههــا بویــژه یارانههــا­ی پنهــان، به دلیــل متغیرهــا و ذینفعان متعددی که در تصمیم مؤثر هســتند، هنوز به طور مشــخص اتخاذ نشــده، اما در مرحله نهایی است.

■ تخلفــات خانم «یولیا یوزیک» تبعه بازداشــت شــده روس در زمینه ویزا و ســایر تخلفــات بــوده و بزودی رســیدگی و تعیین تکلیف میشــود. اساســاً پرونده او پرونده معاونت ضد جاسوسی نبوده است.

■ ارائــه شــیر مــدارس از مناطــق محــروم و در شــهرهای بــزرگ از مدارس محروم، از چند روز دیگر آغاز میشود.

■ در یک ســال گذشــته منتهی به تابســتان ســال 98 خالص اشــتغال ایجاد شده در حدود ۴۴8 هزار نفر اعام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.