آلمانموضعض­داسرائیلیا­یرانرا «یهودستیزان­ه»نمیداند

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،دولــت آلمــان بــر ایــن بــاور اســت کــه موضــع ضــد اســرائیلی ایــران و اظهــارات مقامات جمهــوری اســامی ایــران دربــاره محــو اســرائیل از جغرافیــای خاورمیانــ­ه، موضعــی «ضــد اســرائیلی» اســت و ارتباطی بــه «یهودســتیز­ی» ندارد. بــه گزارش عصرایران، روزنامه «جروزالم پســت» اســرائیل با انتشــار گزارشی درباره واکنش وزارت خارجه و دولت آلمان به اظهارات ضد اســرائیلی مقامات تهران، نوشــت: دولت «آنگا مرکل» صدراعظم آلمان اعام کرده است که موضع ایران درباره «محو اســرائیل»، مصداق «یهودستیزی» نیست. به نوشــته ایــن روزنامــه اســرائیلی، «در اول اکتبــر، وزارت خارجــه آلمان اظهــارات ســردار حســین ســامی، فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقاب اســامی ایران را موضعی «ضداســرائی­لی» و نه «یهودستیزان­ه» توصیف کرده اســت! وقتــی «جروزالم پســت» دربــاره این موضــع وزارت خارجه آلمان از یک ســخنگوی دولت مرکل ســؤال کرد، چنین پاســخ شنید: «ما چیــزی برای افزودن به پاســخ وزارت امور خارجه نداریم.» گفتنی اســت فرمانده سپاه ایران گفته بود: «این رژیم شوم باید از نقشه پاک شود و این دیگر یک رؤیا نیست و یک هدف قابل دستیابی است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.