تهیه طرحی برای نظارت بر زندانها

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه، نماینــده تهران از تهیه و تقدیم طرح تشــکیل «هیأت هماهنگی و نظارت بر زندانها» به هیأت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش «ایران»، محمود صادقی در توئیتی نوشت: طرح تشکیل «هیأت هماهنگی و نظــارت بر زندانها» بــا امضای ۲۷ نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیســه مجلسشد؛اینهیأت،متشکلازنما­یندگانسهقو­ه،ضمنایجادهم­اهنگی و همافزایــی بیــن قوا بهصورت مســتمر بــر تمــام زندانها، بازداشــتگ­اهها و ندامتگاهها­ی کشور نظارت مستمر خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.