جمال عرف: ناامید کردن مردم خیانت ملی است

Iran Newspaper - - News -

معاون سیاســی وزیر کشــور گفت: ایران امروز جایگاه عزتمند و با اقتداری در جهان و منطقــه دارد و ایــن جایــگاه انکارناپذی­ــر اســت. به گــزارش ایرنا، جمال عــرف روز دوشنبه در نشست با معتمدان و اقشار مختلف مردم استان ایام اظهار داشت: اگر نقش جمهوری اسامی در جهان را بشناسیم بخوبی برخی از نامایمات را تحمل خواهیــم کــرد. وی افزود: با وجود همه تاشهای امریکا که ســعی داشــت نماینده جمهوری اسامی را در سازمان ملل منزوی کند اما رئیس جمهوری پس از سخنرانی عزتمندانه مورد تحســین همه گروهها قرار گرفت. معاون سیاســی وزیر کشور تأکید کرد: مسیرکنونی نظام جمهوری اسامی قانونی و مورد اجماع و تأکید رهبری است و اگر دراین مســیربه تفرقه بیفتیم، بدون شــک دچار مشــکل میشــویم. وی افزود: حفظ انسجام وامید درکشورضرور­ی است و ناامید کردن مردم به هر دلیلی خیانت ملی اســت و باید در راســتای حفظ انســجام وامیــد وایجاد نشــاط درجامعه تاش کنیم و اعتماد مردم را همچنان حفظ کنیم. عرف گفت: مجری انتخابات باید آینه بیطرفی و نبود جانبداری باشد و در برگزاری انتخابات سالم تاش کند. شرایط کنونی بینالمللی و منطقهای کشور حضور حداکثری مردم در انتخابات را معنیدار کرده است که بدون شک مردم با حضور پرشور خود بسیاری از فتنهها را خنثی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.