نگرانی علما از بیحجابی برنامهریزی شده در قم

آیتاهلل خاتمی به نقل از یک مسئول گفت که به بی حجابها پول میدهند اطراف صفائیه قدم بزنند و حریم شکنی کنند

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ اظهار نگرانیها و انتقادها نســبت به وضعیــت حجاب و عفــاف در شهر مذهبی قم حاال یکی از دغدغههای مراجــع، علمــا و مردم شــده اســت. بعد از اظهــارات چنــدی پیــش آیــات عظــام مــکارم شــیرازی و ســبحانی، روز گذشــته آیــتاهلل ســید احمــد خاتمــی عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری هم گفــت که حــاال برخیها بــا وقاحــت میخواهند در این شهر حریمشکنی کنند. امام جمعه موقت تهران که در درس اخاق مؤسسه فقهــی امیرالمؤمن­یــن(ع) قــم دربــاره ویژگیهای مطلوب حوزه علمیه و طاب ســخن میگفت، افزود: «متأســفانه گناه در فضــای مجازی و غیــره میبارد؛ حتی اطراف حرم (حضــرت معصومه ))س( صحنــهای میبینیــد کــه قبــل از انقــاب کســی جــرأت نمیکــرد چنیــن حرکتــی انجــام دهد، کســانی که بی حجــاب وارد دروازه قم میشدند، چادر سر میکردند؛ امــا االن براحتــی چــادر برداشــته اســت، قمی که بیحجابها جــرأت نمیکردند وارد آن شــوند، امــا االن با کمــال وقاحت میخواهندحر­یمشکنیکنند.»

بــه گــزارش ایســنا، این عضو شــورای عالــی حوزههــای علمیــه البته بــه نقل از یکــی از مســئوالن، بــی حجابــی در قم را هدفمنــد و با برنامهریــ­زی خواند و گفت: «یکی از مســئولین میگفت اینها اعتراف کردنــد، بــه آنها پــول میدهند تــا اطراف صفائیــه ســاعتی قــدم بزننــد تــا حریــم بشکنند اما طلبهها مواظب حریمشکنی باشند، نباید حریمها شکسته شود.»

پیش از این آیتاهلل سبحانی از مراجع تقلیــد هــم ترویــج بــی حجابــی در قم را «نیابتــی» خوانده بود. او 6۲ اردیبهشــت امسال در نهمین جلســه تفسیر قرآن در مدرســه حجتیه گفته بــود: «فکر میکنم برخی از ایــن بیحجابیهــ­ا جنبه نیابتی دارد و برای خودشان نیست بلکه افرادی مبلغــی را میگیرند که این گونه بچرخند واال زنــان پاکدامــن قــم منزه هســتند اما اینها که وضعشان ناگوار است ارتباطی به قمیهای اصیل و علما و ســکنه ندارند.» وی بــا بیان اینکه نکتــهای در باب حجاب در این شــهر اســت که امیــدوارم به گوش مســئوالن برســد، بیــان داشــت: «وضــع حجاب قم در شــأن این شهر نیست، این شهر در حقیقت نماینده تشیّع و امالقرای اسام است. شهری است که حوزه علمیه در آنجا منعکس است و اعاظم و بزرگان در آن حضــور دارنــد. ایــن شــهر، شــهری اســت کــه در آن، کتابهــا و رســالههای زیادی منتشر میشود.»

4 خــرداد امســال نیز آیــتاهلل مکارم شــیرازی بدحجابــی را یکــی از مشــکات مهم دانسته و افزوده بود: «بدحجابی در قم یک مســأله سیاســی ضد نظام است کــه دشــمنان بــا رواج آن قصــد متزلــزل کــردن پایههای نظام را دارند و مســئوالن باید این مســأله را جدی بگیرند. مبارزه با بیحجابــی و بدحجابی راههایــی دارد که نیازی به درگیری نیست و بهانه هم نباید به دست دشمنان داد.»

ســید موســی حســینی کاشــانی، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد قــم هــم 4۲ تیــر مــاه 98 گفتــه بــود: «متأســفانه بروز برخــی ناهنجاریهـ­ـای اجتماعــی در قم در حال ســرعت گرفتــن اســت، از این رو دســتگاهها­ی اجرایــی بایــد بــرای انجــام وظایــف و تکالیف خــود در عرصه عفاف و حجاب تاش بیشــتری داشــته باشــند. وضعیــت فرهنگی قــم نیازمند یک عزم جدی بــرای اجرای برنامههــا­ی فرهنگی اثربخشواثر­گذارباهمکا­ریدستگاهها­ی مختلف در زمینههای گوناگون است.» ■ مجتهــدی که اخبار نبیند و سیاســت را نفهمد، کاله سرش میگذارند

آیــتاهلل خاتمــی در بخــش دیگری از ســخنان خود «بصیر بــودن» را یکی از خصوصیات حوزه دانست و گفت: هیچ شــکی نداشــته باشــید کــه از کانونهایی که دشــمن بشــدت در حال نفوذ است، حوزه است، چون انقاب از حوزه شروع شــد و ضد انقاب دنبال این است حوزه را بشکند ولی بداند نمیتواند چون بنیه حوزه بسیار قوی است.

عضــو خبــرگان رهبــری اظهــار کرد: حوزهای که در ارتباط با نظام بی تفاوت نیســت؛ راوی ایــن داســتان تنهــا خودم هســتم؛ مرحوم آقا میرزاهاشم آملی از دوســتان امــام راحل بود، بــه بنده گفت خدمــت امــام راحــل رســیدم، عــرض کــردم کار اجرایــی از دســتم برنمیآید، جــز تربیــت مجتهــد. امــام فرمــود کار بسیار بزرگی اســت، اما بخواهم مجتهد تربیــت کنم بایــد گزینش انجــام دهم، باید شــهریه را دو برابر کنید امام فرمود چشــم؛ بایــد منبــر را بــه دلیل اشــتغال تحریــم کنیــد ایــن را هــم قبــول کردند، بعــد گفت عرض کردم رســانه و رادیو را هم تحریــم کنید، بــه اینجا که رســیدم، امــام راحــل فرمــود چنیــن مجتهدینی نمیخواهیــ­م. مجتهــدی کــه رســانه و اخبــار را نبینــد و سیاســت را نفهمــد، به درد نمیخورد، کاه ســرش میگذارند، کســی کــه عالم بــه زمــان نباشــند، کاه ســرش میگذارند، حــوزه از این دســت آدمهــای و عالمــان ســادهلوح ضربــه زیادی دیده است.

خاتمــی ادامــه داد: بایــد بدانیــم مطالبهگــر­ی دعــوا کردن نیســت، امروز اداره کردن حوزه با وجود مشکات مالی بسیار ســخت است، بســیاری از طرحها به دلیل نبود پول مانده اســت؛ اگر کسی اعتراضــی دارد، برادرانه بیان کند، داد و بیداد کردن ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.