خانههای با عمر ۵۲ سال مشمول دریافت سقف تسهیالت مسکن

Iran Newspaper - - News -

براســاس مصوبه هیــأت مدیره بانــک مســکن، حداکثر قدمت ســاختمانه­ای مشمول ســقف تســهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم اســتفاده از تســهیالت مســکن از 20 ســال به ۵2 سال افزایش یافت. این طرح در راستای تسهیل خانه دار شدن خانوارهای فاقد مسکن اما نیازمند تســهیالت بانکی به تصویب بانک مسکن رسیده است و بزودی بعد از ابالغ مصوبه هیأت مدیره به شعب بانک مسکن در سراسر شهرهای کشور قابلیت اجرا پیدا میکند. تسهیالت اوراق مسکن که برای خرید مسکن به متقاضیان تعلق میگیرد در شــهر تهران، مراکز استانها و شــهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و ســایر مناطق شهری در حالت انفرادی به ترتیب با سقفهای ‪0۶ 0۵،‬ و 0۴ میلیون تومــان پرداخت میشــود و در حالت مربوط به تســهیالت زوجیــن نیز به ترتیب با سقفهای ‪80 ،100‬ و 0۶ میلیون تومان در اختیار متقاضیان تسهیالت خرید مسکن قــرار میگیــرد. علت تعیین ســقف ریالی بــرای این تســهیالت آن اســت که مبلغ تسهیالت طبق ضوابط بانک مرکزی حداکثر تا سقف 80 درصد از قیمت کارشناسی و روز واحد مسکونی، تعیین میشود بدیهی است چنانچه ارزش 80 درصد از بهای کارشناسی یک واحد مسکونی کمتر از سقف تسهیالت مذکور باشد در این صورت، برای آن واحد، تسهیالت در سطح ریالی کمتر از سقف مجاز ارائه خواهد شد.

تا پیش از تصویب این طرح، تســهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به ســاختمانه­ای با حداکثر قدمت 20 ســال پرداخت میشــد اما با مصوبه جدید خریداران ساختمانهای تا ۵2 سال ساخت میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند.

همچنین مطابق بخش دیگری از مصوبه هیأت مدیره بانک مسکن، در امالک با قدمت بیش از ۵2 ســال ســاخت و حداکثر تا 30 سال ساخت، سقف تسهیالت از محل اوراق در شهر تهران، مراکز استانها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و ســایر مناطق در تســهیالت انفــرادی به ترتیــب ‪0۴ ۵۴،‬ و ۵3 میلیــون تومان و در تسهیالت زوجین به ترتیب ‪70 08،‬ و 0۵ میلیون تومان تعیین شده است.

اســتفاده کنندگان از تســهیالت اوراق برای خرید مســکن میتواننــد در کنار این ســقف هــا، از تســهیالت بدون ســپرده تا ســقف 10 میلیــون تومان برای تســهیالت انفرادی و 20 میلیون تومان برای تسهیالت زوجین نیز استفاده کنند.

البته امکان استفاده از تسهیالت بدون سپرده در کنار تسهیالت اوراق صرفاً برای ساختمانهای با حداکثر قدمت ۵2 سال مجاز شناخته شده است آن هم مشروط به استفاده از تسهیالت اوراق در غیر این صورت و چنانچه یک متقاضی از تسهیالت اوراق در سقف کمتر استفاده کند طبق ضوابط و سیاستهای اعتباری مصوب بانک مســکن نمیتواند از تسهیالت بدون ســپرده در کنار آن، بهره ببرد. همچنین برای ساختمانهای با قدمت بیش از۵2 سال، امکان استفاده از تسهیالت بدون سپرده در کنار تسهیالت اوراق، وجود ندارد. براساس این گزارش، در تسهیالت فروشاقساطی خرید مسکن از محل انواع حسابهای تعهدی به تنهایی و یا توأم با یکدیگر، حداکثر قدمت ساختمانهای مشمول تسهیالت در حاالت انفرادی و زوجین، تغییری پیدا نکــرده اســت. بر این اســاس، کماکان حداکثر قدمت ســاختمانه­ای مشــمول، در تسهیالت صندوق پسانداز مســکن یکم ۵1 سال، در تسهیالت صندوق پسانداز مسکن ۵2 سال و در تسهیالت حساب پسانداز مسکن جوانان 20 سال است.

همچنین در تســهیالت توأم نیز حداکثر قدمت پــالک قابل پذیرش، مطابق با کمترین قدم ِت پالکهای مشمول تسهیالت در ترکیب تسهیالت اعطایی تعیین شــده اســت. به بیان دیگر اگر یک متقاضی خرید مســکن بخواهد به شکل ترکیبی از انواع تســهیالت خرید مســکن قابل ارائه توسط بانک مسکن استفاده کند در این صورت معیار تعیین حداکثر قدمت مجاز ســاختمان، عدد کمتر مربوط به یکی از تسهیالتاست./ایرنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.